Detail předmětu

Geografie

FAST-GE55Ak. rok: 2023/2024

Krajinná sféra, její strukturalizace a vývoj v čase. Základní tvary reliéfu Země a pochody jejich modelace. Klimatotvorní činitelé, vliv podnebí na vývoj reliéfu, půd a vegetace. Počasí. Voda a její úloha ve fyzickogeografické sféře. Krasové oblasti a jejich vývoj. Základy socioekonomické geografie. Geografické důsledky pohybů Země. Moderní metody geografického výzkumu. Přehledná regionální geografie světa, kontinentů a ČR. Geografický přístup k tvorbě topografických a tematických kartografických děl.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Znalosti středoškolské geografie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Rozšířit obzor studentů technického zaměření o znalost přírodních a společenských procesů, které formují krajinu. Nastínit jejich vliv na geodetická měření. Prohloubit regionální znalosti studentů.


Student zvládne teoretické základy studia krajinné sféry a jejich jednotlivých komponent na pozadí problematiky tvorby a ochrany životního prostředí. Obnoví si regionálněgeografické znalosti jednotlivých kontinentů světa a České republiky v kontextu soudobé společenské a politické situace.

Základní literatura

NETOPIL, Rostislav: Hydrologie pevnin. Praha: Academia, 1972. (CS)
DEMEK, Jaromír, QUITT, Evžen, RAUŠER, Jaroslav: Úvod do obecné fyzické geografie. Praha: Academia, 1975. (CS)
BRÁZDIL, R. a kol.: Úvod do studia planety Země. Praha: SPN, 1988. (CS)
kolektiv: Anatomie Země. Albatros, 1995. (CS)
HRALA, Václav, KAŠPAR, Václav, VITVAROVÁ, Irina: Geografie světového hospodářství. Praha: VŠE, 1996. (CS)
BIČÍK, Ivan a kol.: Regionální zeměpis světadílů. Praha: ČGS, 2007. (CS)
BIČÍK, Ivan a kol.: Makroregiony světa. Praha: ČGS, 2010. (CS)

Doporučená literatura

BLIJ, Harm J. De, MURPHY, Alexander B.: Human Geography - Culture, Society and Space. New York: Wiley, 2003. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Geosféry a jejich druhy. 2. Planetární geografie. 3. Vývoj georeliéfu. 4. Klimatotvorní činitelé. 5. Počasové jevy. 6. Základy hydrologie a hydrografie. 7. Světová rostlinná pásma. 8. Demografický pohyb obyvatelstva. 9. Regionální geografie Asie. 10. Regionální geografie Afriky a Austrálie. 11. Regionální geografie Evropy. 12. Regionální geografie ČR. 13. Soudobé metody geografického výzkumu.