Detail předmětu

Pozemní stavitelství a urbanizmus

FAST-GH01Ak. rok: 2023/2024

Uvedení do problematiky pozemního stavitelství a seznámení s hlavními nosnými konstrukcemi a nosnými systémy staveb s vazbou na urbanismus a územní plánování. Studenti se seznámí se základními znalostmi účelové, funkční a konstrukční struktury staveb a s aplikací znalostí v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení. Výstupem tohoto kurzu je vypracování studie stavby v konkrétních podmínkách daného území.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Vstupní znalosti

kartografie, zeměměřičství, základy počítačové grafiky

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Studenti se seznámí s problematikou stavitelství a s realizací stavby, včetně zpracování výkresů projektové dokumentace při zohlednění platných předpisů a s aplikací znalostí v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení.
PD konstrukční studie návrhu stavby včetně situace pro vytýčení stavby

Základní literatura

Doutlík L.: Urbanistická typologie. ČVUT Praha, 1992. (CS)
Štípek J.: Zásady nauky o stavbách. ČVUT Praha, 2000. (CS)
Horniaková a kol.:: Pozemní stavitelství. JAGA Bratislava, 2002. (SK)
Chudley, R., Greeno, R.: Building Construction Handbook. Elsevier LTD, 2008. ISBN: 978-0-7506-86228. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Urbanismus, územní plánování, legislativa a urbanistická typologie 2. Funkční, provozní a prostorové uspořádání urbanistické struktury sídelního útvaru, územní plán města, obce, regulační prvky, ochranná pásma 3. Veřejné prostory, dopravní a technická vybavenost území a začlenění stavby do infrastruktury sídla 4. Typy staveb dle účelu jejich využití. Základní typy konstrukcí a koordinace jejich rozměrů 5. Konstrukční systémy staveb. Vnější vlivy působící na konstrukce 6. Zakládání staveb, výkopy a základové konstrukce. Koordinační situace stavby 7. Svislé nosné konstrukce včetně obvodových stěn stavby. Nosný systém a prostorové ztužení stavby 8. Vodorovné nosné konstrukce. Typy stropních konstrukcí. Převislé a ustupující konstrukce 9. Konstrukční soustavy pro zastřešení staveb krovem. 10. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – schodiště, rampy 11. Ploché střechy a komíny 12. Dělící nenosné konstrukce, výplně otvorů, podlahy 13. Legislativa a Stavební zákon

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2.Návrh dispozice podsklepené stavby 3.-5.Konstrukční studie stavby 1:100 6.-7.Řezy a pohledy 8.Vrstevnicový plán a místopis 9.Umístění stavby do terénu 10.Základové konstrukce 11.Terénní úpravy 12.Technická zpráva 13. Kompletace a udělení zápočtu