Detail předmětu

Psychologie

FAST-GZ51Ak. rok: 2023/2024

Předmět a systém psychologických věd, klasifikace psychických jevů, poznávací, citové a volní procesy a stavy, vlastnosti tělesné a výrazové, schopnosti, temperament, charakter, strukturální vlastnosti osobnosti, normalita a patologie osobnosti, motivace , stimulace a utváření osobnosti a její vývoj.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Základní znalosti z obecné psychologie (na středoškolské úrovni z předmětů Občanská nauka nebo Základy společenských věd), znalost obecných elementárních pojmů z oblasti psychologie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Orientace v obecné, vývojové a sociální psychologii a psychologii komunikace.
Schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti v osobním i profesním životě.
Student bude schopen orientovat se základních psychologických tématech, bude schopen tyto znalosti a dovednosti aplikovat v praxi.

Základní literatura

ATKINSON, R. L.; ATKINSON, R. C.;SMITH, E.E.: Psychologie. Portál, 2003.

Doporučená literatura

FIELDEN, J. S.: Principles of Business Communication. Macmillan Publishing Company, 1990.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Místo psychologie v životě jednotlivce. 2. Členění psychologie 3. Psychologie vnímání. Vnímání na humánní a subhumánní úrovni. 4. Neuroanatomie. 5. Poznávací procesy. 6. Intelektové schopnosti a jejich poznávání. 7. Emoce. Temperament. Motivace. 8. Rozdíly mezi muži a ženami v komunikaci, vnímání apod. 9. Učení, jeho významy a druhy 10. Obecné zákony učení 11. Teorie osobnosti - psychoanalýza S. Freuda. 12. Psychosociální vývoj osobnosti. 13. Sociální vztahy ve skupinách.