Detail předmětu

Dálkový průzkum Země

FAST-HE52Ak. rok: 2023/2024

Metoda dálkového průzkumu (její princip a postavení v systému věd). Elektromagnetické záření a jeho druhy, přírodní a umělé zdroje záření. Radiometrické veličiny a jejich měření. Zářivé vlastnosti krajinných objektů, režim a metody zjišťování. Postavení atmosféry v dálkovém průzkumu (průnik elektromagnetického záření atmosférou, přenosová funkce atmosféry). Metodika sběru pozemních a aerokosmických dat. Obrazová funkce. Analogová a digitální interpretace obrazových dat dálkového průzkumu, klasifikace obrazových dat. Aplikace dálkového průzkumu v geodezii, kartografii, hydrologii, ochraně životního prostředí a jeho vazba na geografické informační systémy. Dálkový průzkum vesmírných objektů. Institucionální zabezpečení dálkového průzkumu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Základní znalosti z atmosférické optiky a vesmírné mechaniky

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Ověřování znalostí a dovedností probíhá ve cvičeních. Studenti jsou i v době výuky motivováni k průběžnému studiu. vyučující opakoaně zdůrazňuje podstatné profilové informace. Zkouška se provádí formou testu i písemně. Hodnocení je prováděno dle platných zásad se stanovenou škálou hodnocení.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Pochopení fyzikální podstaty metody bezkontaktního zjišťování vlastností objektů zemského povrchu. Obrazový materiál dálkového průzkumu pro řešení úloh tematického a topografického mapování a monitorování vývoje krajiny.
Student zvládne teoretické základy metody dálkového průzkumu objektů zemského povrchu. Seznámí se s aktuálními technickými prostředky sběru obrazových dat a s metodami jejich interpretace pro monitorování krajiny a jejich komponent a pro tvorbu kartografických děl různého určení.

Základní literatura

JENSEN, John R.: Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective. New Jersey: Prentice Hall, New Jersey, 2005. ISBN 0-13-145361-0. (EN)
RICHARDS, John A., XIUPING, Jia: Remote sensing digital image analysis. Springer, Berlín, 2006. ISBN 978-3-5402-5128-6. (EN)
LILLESAND, Thomas M., KIEFER, Ralph W., CHIPMAN, Jonathan W.: Remote Sensing and Image Interpretation. New York: John Willey and Sons, 2008. ISBN 978-0-470-05245-7. (EN)
CHANDRA P. Giri (ed.): Remote Sensing of Land Use and Land Cover: Principles and Applications. CRC Press, 2012. ISBN 978-1-4200-7074-3.  (EN)

Doporučená literatura

DOBROVOLNÝ, Petr: Dálkový průzkum Země. Digitální zpracování obrazu. Brno: MU, 1998. ISBN 80-210-1812-7.  (CS)
HALOUNOVÁ, Lenka, PAVELKA, Karel: Dálkový průzkum Země. Praha: ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03124-1. (CS)
PLÁNKA, L.: Dálkový průzkum země - Teoretické základy. elektronický text (HE05), 2007. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
PLÁNKA, L.: Dálkový průzkum země - Přístrojová technika. elektronický text (HE05), 2007. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)

PLÁNKA, L.: Dálkový průzkum země - Zpracování dat. elektronický text (HE05), 2007. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Definice dálkového průzkumu a jeho význam při studiu Země a vesmírných objektů, rozdělení metod dálkového průzkumu Země. 2. Fyzikální základy dálkového průzkumu. 3. Spektrální vlastnosti krajinných objektů. 4. Vliv atmosféry na dálkový průzkum. 5. Základní druhy historických a aktuálních snímacích zařízení. 6. Historické a aktuální nosiče snímacích zařízení. 7. Analogové zpracování obrazových dat dálkového průzkumu. 8. Rektifikace digitálních obrazových dat dálkového průzkumu a úpravy obrazu. 9. Metody klasifikace obrazových dat. 10. Základní oblasti využití dat dálkového průzkumu.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1-2 Projektová příprava snímkovacího experimentu. 3-4 Spektrometrie. 5-6 Vizuální interpretace aerokosmických snímků. 7-8 Temporální interpretace aerokosmických snímků. 9-10 Využití dálkového průzkumu. 11-12 Zahraniční a mezinárodní organizace dálkového průzkumu. 13 Dálkový průzkum v ČR.