Detail předmětu

Železniční stanice a uzly 1 (DST)

FAST-NNB010Ak. rok: 2023/2024

Základní dopravní předpisy, grafikon vlakové dopravy, staniční řád. Grafikon práce stanice, plán práce, provozní výkonnost, vlakotvorba.
Dopravny a širá trať, základní pojmy. Rozdělení dopraven, rozdělení železničních stanic podle polohy v železniční síti.
Koleje ve stanicích, číslování kolejí, značení kolejí, užitečné délky, osové vzdálenosti.
Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích.
Železniční svršek a spodek a odvodnění železničních stanic.
Zařízení pro přepravu osob a zavazadel, nástupiště, podchody a lávky. Výpravní budovy, přednádraží.
Zařízení pro vykládku a nakládku zásilek, volné skládky, rampy, účelové drážní komunikace. Nákladiště, kontejnerová překladiště.
Zastávky, výhybny, odbočky, křižovatky.
Smíšené stanice – výchozí, koncové mezilehlé, přípojné, odbočné křižovatkové, uzlové, pohraniční, překládkové.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Vstupní znalosti

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, projektování železničních tratí.
Železniční spodek, členění a stavba železničního spodku, konstrukce a tvar zemního tělesa.
Konstrukce železničního svršku a moderní konstrukcemi kolejové jízdní dráhy, interakce železničního vozidla a koleje a kolejových konstrukce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou projektování zastávek, nákladišť a dopraven, zejména železničních stanic a procvičit získané znalosti a dovednosti.
Student zvládne problematiku projektování zastávek, nákladišť a dopraven, zejména železničních stanic.

Základní literatura

Gombitová, J., Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných staníc I, EDIS, 2007, ISBN 978-80-8070-755-2 (SK)
Majerčák, J. a kol. Železničná dopravná prevádzka, Technológia železničných staníc, EDIS, 2008, ISBN 978-80-8070-887-0 (SK)
Gašparík, J., Pečený, Z., Grafikon vlakovej dopravy a priepistnosť sietí, EDIS, 2009, ISBN 978-80-8070-994-5 (SK)

Stanley, P., ETCS for Engineers, Eurailpress, 2011, ISBN 978-3-7771-0416-4

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Dopravny a širá trať, základní pojmy. Rozdělení dopraven, rozdělení železničních stanic podle polohy v železniční síti. Koleje ve stanicích, číslování kolejí, značení kolejí, užitečné délky, osové vzdálenosti. 2. Základní dopravní předpisy, grafikon vlakové dopravy, staniční řád. Grafikon práce stanice, provozní výkonnost, vlakotvorba. 3. Smíšené stanice – výchozí, koncové, mezilehlé. 4. Stanice přípojné, odbočné. 5. Stanice křižovatkové, uzlové, pohraniční. 6. Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích. 7. Železniční svršek a spodek a odvodnění železničních stanic. 8. Nástupiště – konstrukce, podchody a lávky. 9. Nástupiště – požadavky na funkci 10. Nástupiště – přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace 11. Zastávky, výhybny, odbočky, křižovatky. 12. Výpravní budovy, přednádraží. 13. Zařízení pro vykládku a nakládku zásilek, volné skládky, rampy, nákladiště.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání prvního projektu, pokyny k vypracování. 2. Pokyny ke sklonovému a směrovému řešení. 3. Úprava výkresů – vytyčovací výkres, podélný profil. 4. Odevzdání prvního projektu; zadání druhého projektu. 5. Změna osové vzdálenosti kolejí, dopravní schéma. 6. Návrh železničního spodku v železniční stanici. 7. Úprava výkresu situace. 8. Nástupiště, rampy. 9. Technická zpráva. 10.–12. Konzultace projektu. 13. Odevzdání druhého projektu, zápočet.