Detail předmětu

Strukturální politika EU (PRSPEU)

FAST-NVA071Ak. rok: 2023/2024

Předmět rozvíjí znalosti studentů o Evropská unii. Je zaměřen na prohloubení poznatků o regionální a strukturální politice EU, strukturálních fondech EU, regionálním členění EU a jeho hierarchii (regiony NUTS). Pozornost je věnována rovněž prioritním cílům strukturální politiky a tzv. iniciativám společenství. Dalším předmětem zájmu je problematika euroregionů (program INTERREG).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Všeobecné znalosti v rozsahu bakalářského stupně studia architektury.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení získaných znalostí je formou písemného testu. Hodnocení dovedností je ve cvičeních, a to docházkou a prezentací případové studie vybraného tématu z oblasti EU.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit poznatky o regionální politice EU a systému nomenklaturních jednotek pro územní statistiku (NUTS). Regionální politika EU bude představena komplexně – počínaje legislativním zabezpečením a nástroji prosazování této politiky v území, až po vybrané úspěšné projekty. Zvláštní pozornost bude věnována rovněž hierarchické struktuře NUTS a lokálních administrativních jednotek (LAU).
Prohloubení poznatků o regionální politice EU a systému nomenklaturních jednotek pro územní statistiku (NUTS) počínaje legislativním zabezpečením a nástroji prosazování této politiky v území, až po vybrané úspěšné projekty.

Doporučená literatura

Zahradník Petr. Kohezní politika Evropské unie. C.H. Beck, 2017. ISBN 8074005275, 9788074005275.

(CS)

Lacina Lubor. Učebnice evropské integrace. Barrister & Principal, 2016. ISBN 8074851044, 9788074851049.

(CS)

Yifu Lin Justin. New Structural Economics: A Framework for Rethinking Development and Policy. World Bank Publications, 2012. ISBN 0821389556, 9780821389553.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARP , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zásady strukturální a regionální politiky EU – vývoj.

2. Strukturální fondy a další fondy a instituce financující strukturální a regionální politiku – Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF), Evropský zemědělský záruční fond (EAGF), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), Evropský rybářský fond (FIFG); Kohezní fond, Evropská investiční banka.

3. Legislativní zabezpečení strukturální a regionální politiky – základní dokumenty v oblasti primární a sekundární legislativy; Výbor regionů.

4.–5. Priority strukturální a regionální politiky EU – cíle strukturální politiky v jednotlivých programových obdobích, regiony získávající pomoc ze strukturálních fondů, popis vybraných projektů.

6. Iniciativy Evropského společenství – iniciativy Evropského společenství se zaměřením na iniciativy s regionální dimenzí.

7. Přeshraniční spolupráce v EU – euroregiony, programy podpory rozvoje euroregionů (INTERREG), popis vybraných projektů.

8. – 9. Česká republika a přeshraniční spolupráce – euroregiony v ČR, vývoj (programy PHARE-CBC) a současný stav, problémy spolupráce a výhled do budoucnosti, popis vybraných projektů se zaměřením na úspěšné projekty.

10. – 13. Regionální členění EU – jednotky NUTS hierarchické úrovně 1 a 2 podle jednotlivých států EU, jejich základní demografické a ekonomické charakteristiky.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní informace o Evropské unii

2. Publikace a vnější vztahy Evropské unie

3. Dokumenty Evropské unie

4. Orgány Evropské unie

5. Instituce Evropské unie

6. Rozpočet Evropské unie a České republiky

7. Politiky Evropské unie

8. Politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti

9. Programy financované z Evropské unie

10.Jednotlivé druhy financovaných programů

11.Úspěšné, realizované projekty

12.Příklady úspěšně realizovaných projektů