Detail předmětu

Základy ekonomie

FAST-NVA074Ak. rok: 2023/2024

Předmět základy ekonomie seznamuje posluchače se základními problémy ekonomie, a to jak mikroekonomickými, tak makroekonomickými. Studenti se seznámí se nejdůležitějšími pojmy a jejich praktickými aplikacemi. Smyslem kurzu není podat vyčerpávající přehled oblastí ekonomie, ale na základních pojmech demonstrovat ekonomický způsob myšlení. Kurz vychází z obecné ekonomické teorie, která je aplikována na praktických příkladech z české i světové ekonomiky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Všeobecné znalosti v rozsahu bakalářského stupně studia architektury.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je, pochopení základních ekonomických principů, jak z hlediska standardní ekonomické teorie, tak z pohledu reálných aplikací.
Základní znalost problémů ekonomie, a to jak mikroekonomických, tak makroekonomických. Znalost nejdůležitějších pojmů a jejich praktických aplikací.

Základní literatura

KORYTÁROVÁ, Jana, SÁDLÍK, Jindřich a kolektiv. Základy ekonomie – Principles of economics, Brno: AN CERM, s.r.o., 2007, ISBN 978-80-7204-529-7 

(CS)

KORYTÁROVÁ, Jana, SÁDLÍK, Jindřich a kolektiv. Základy ekonomie – Principles of economics, Brno: AN CERM, s.r.o., 2007, ISBN 978-80-7204-529-7 

(EN)

SAMUELSON, Paul a William NORDHAUS. Ekonomie. 2013. ISBN 80-205-0590-3. 

(CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARP , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní principy ekonomie – rozhodování subjektů, organizace ekonomické aktivity, ekonomie jako věda, ekonomický koloběh, hranice výrobních možností, příklady neshodných názorů ekonomů a jejich příčiny.

2. Poptávka – zákon poptávky a chování spotřebitele, faktory ovlivňující rozhodování kupujícího, poptávková křivka.

3. Nabídka – zákon nabídky a chování firem, zákon klesajícího mezního produktu, náklady a příjmy firmy, ekonomický a účetní zisk, příklad z kulturní oblasti – hospodaření divadla.

4. Tržní rovnováha – efektivnost trhu, tržní rovnováha, přebytek spotřebitele a výrobce, příklad náklady zdanění.

5. Monopol – příčiny nedokonalosti trhů, vznik monopolu, důsledky monopolu, způsoby řešení, cenová diskriminace

6. Externality, vlastnická práva, asymetrické informace – tržní selhání, příčiny a důsledky existence externalit pro efektivnost fungování trhu, způsoby řešení externalit, veřejné statky a černý pasažér, důsledky asymetrie informací.

7. Nezaměstnanost – příčiny existence nezaměstnanosti, důsledky nezaměstnanosti, formy, způsoby měření nezaměstnanosti a jejich problémy, mezinárodní srovnání.

8. Hrubý domácí produkt – způsoby měření výkonu ekonomiky, problémy agregátu HDP, nominální a reálný produkt, domácí a národní produkt, human development index, mezinárodní srovnání.

9. Inflace – měření ţivotních nákladů, příčiny inflace, typy, způsoby měření inflace, důsledky inflace, mezinárodní srovnání, vztah inflace a nezaměstnanosti.

10. Hospodářský růst – ekonomický růst a ţivotní úroveň, determinanty produktivity, role státu, trend a cyklus, fáze hospodářského cyklu, příčiny kolísání HDP, vývoj vybraných ekonomik ve 20. století.

11. Export a import – otevřená a uzavřená ekonomika, důvody existence mezinárodního obchodu, obchodní bilance, absolutní a komparativní výhoda, argumenty pro omezení mezinárodního obchodu, obchodní politika, kurzová politika, integrace.

12. Hospodářská politika – podstata a cíle hospodářské politiky, oblasti hospodářské politiky, nositelé hospodářské politiky, veřejný a soukromý sektor, limity hospodářské politiky, vliv médií, model zastupování v hospodářské politice.

13. Aktuální téma.

eLearning