Detail předmětu

Angličtina pro středně pokročilé 1

FAST-VYA008Ak. rok: 2023/2024

Procvičování k pokročilosti B1, na které má být student schopen:
- obecně porozumět informacím o známých tématech a situacích, jako např. se kterými se setkává v práci, škole, volném čase atd., za předpokladu, že jsou vyjádřeny jasně a srozumitelně.
- používat angličtinu k úspěšné komunikaci ve většině situací, se kterými se setká během cestování v cizině.
- vytvořit jednoduchý souvislý text v jednoduchém kontextu.
- popsat zážitky a události, ambice, očekávání a plány a stručně vysvětlit nebo obhájit svá stanoviska a tvrzení.
- úspěšně doplnit gramatická cvičení na středně pokročilé úrovni.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Výstupní úroveň A2+ nebo B1. Studenti by měli umět používat minulý a přítomný čas (včetně předpřítomného času) v běžné komunikaci, a také budoucí čas pro vyjádření plánů. Měli by umět tvořit otázky, poskytovat osobní informace, rozumět spisovné angličtině týkající se známých témat. Měli by také umět srovnávat věci pomocí přídavných jmen, zvládnout základní podmínkové věty, používat počitatelná/nepočitatelná podstatná jména a některá modální slovesa. Měli by zvládnout jednoduchou komunikaci v obchodech, restauraci nebo při cestování. Měli by umět používat: předpřítomný čas k vyjádření zážitků a také popisovat dlouhodobé a krátkodobé situace ze svého života, používat modální slovesa k vyjádření povolení a povinnosti v souvislosti s pravidly a chováním, pasivní formy k vyjádření procesů, původů a materiálů, budoucí tvary při předvídání a plánování akcí v budoucnosti a podmínkových vět k vyjádření možných budoucích situací a obecných teoretických možností.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Tento kurz na úrovni B1 (střední pokročilost) je zaměřen na opakování klíčové gramatiky, která se probírala v BYA1 – BYA4. Tuto gramatiku testuje zkouška BY51 jak přímo, tak v části konverzační a písemné. Studenti také pracují na svých schopnostech poslechu a mluvení, rozšiřují si slovní zásobu, což je důležité pro BY51. Procvičování specifických úkolů na zkoušku BY51 je však ponecháno až na BYA6 a lekce v BYA5 budou mít podobnou formu jako lekce v kurzech BYA1 - BYA4. Pokud jste spokojeni se svou úrovní gramatiky a vaším hlavním zájmem je příprava na zkoušku BY51, měli byste pravděpodobně absolvovat BYA6. BYA5 se zaměřuje na opakování toho, co byste měli znát a na zlepšení přesnosti.
Studenti v průběhu kurzu studují, v hodinách a online (moodle), opakují a zdokonalují své znalosti a schopnost používat klíčovou gramatiku a slovní zásobu, která je potřeba k efektivní komunikaci na úrovni B1 (středně pokročilí), a také si zdokonalují schopnost poslechu a konverzace. Po ukončení následujícího kurzu (BYA6) by měli být připraveni úspěšně složit zkoušku BY51.

Základní literatura

LATHAM-KOENIG, Christina a Clive OXENDEN. English file: intermediate. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, [2013]. ISBN 978-0-19-451978-6

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-VP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. 1A přítomný čas prostý a průběhový / jídlo 2. 1B budoucí časy: going to, přítomný průběhový, will 3. 2A předpřítomný a minulý prostý čas, peníze, předpřítomný průběhový 4. 3A stupňování přídavných jmen / doprava 5. 3B členy, předložky, dedukce / popis obrázku 6. 4A + 4B can, could, be able to, přídavná jména končící na -ed/ -ing + must, have to... 7. 5A minulé časy: prostý, průběhový, předminulý / sport 8. 6A trpné rody / film 9. 7A Reálné podmínkové věty / vzdělávání 10. 7B Nereálné podmínkové věty / bydlení 11. 8A Souslednost časů, nepřímá řeč / nakupování 12. 8B Gerundia a infinitivy / zaměstnání 13. Opakování