Detail předmětu

Angličtina pro středně pokročilé 2

FAST-VYA009Ak. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na rozvoj jazykových znalostí a schopností, které odpovídají střední pokročilosti. Student bude po absolvování kurzu schopen:
obecně porozumět informacím o známých tématech a situacích, se kterými se setkává například v práci, ve škole, ve volném čase apod., za předpokladu, že jsou vyjádřeny jasně a srozumitelně.
používat angličtinu k úspěšné komunikaci ve většině situacích, se kterými se setká během cestování v cizině.
vytvořit jednoduchý souvislý text v jednoduchém kontextu.
popsat zážitky, události, ambice, očekávání a plány a stručně vysvětlit nebo obhájit svá stanoviska a tvrzení.
úspěšně zpracovat gramatická cvičení na středně pokročilé úrovni.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Studenti by měli být schopni: používat minulý a přítomný čas v běžné komunikaci; používat budoucí čas pro předvídání situací a plánování akcí v budoucnosti; používat předpřítomný čas k vyjádření zážitků a popisu dlouhodobých či krátkodobých situací ze svého života; srovnávat věci pomocí přídavných jmen; používat modální slovesa k vyjádření povolení a povinnosti; používat základní podmínkové věty k vyjádření možných budoucích situací a teoretických možností; používat jednoduché pasivní tvary sloves; diskutovat o vztazích, rodině, bydlení, denních činnostech, jídle, vzdělání a práci; tvořit otázky a rozumět spisovné angličtině týkající se známých témat; zvládnout komunikaci v obchodě, restauraci a při cestování v cizině (např. při návštěvě jazykové školy, zjišťování informací, omlouvání se a žádání o povolení apod.)

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem tohoto kurzu je pomoci studentům v přípravě ke zkoušce BY51, která hodnotí, zda studenti magisterského studia dosáhli úrovně B1 na stupnici CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) stanovené institucí Council of Europe. Krátký přehled požadavků pro pokročilost B1 je uveden v anotaci. Kurz BYA6 je zaměřen na procvičování poslechu, konverzace, psaní, čtení a gramatiky. Důraz je kladen zejména na prvky pokročilejší gramatiky a studenti budou mít možnost prohloubit a zdokonalit znalosti získané v kurzu BYA5. Kurz studentům také umožní rozšířit si slovní zásobu a zlepšit komunikativní dovednosti.
Lekce v prvních dvou třetinách semestru budou mít podobnou strukturu jako v kurzech BYA1 – BYA5. Poslední třetina semestru je věnována přímo přípravě na zkoušku.
Výstupní úroveň podle CEFR je B1.
Student si osvojí a zdokonalí znalosti v oblasti gramatiky a slovní zásoby na středně pokročilé úrovni a prohloubí své dovednosti v oblasti čtení, psaní, poslechu a konverzace, jež jsou požadovány u zkoušky BY51 Angličtina pro středně pokročilé. Zkouška BY51 odpovídá úrovni B1 na stupnici CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), která je stanovena institucí Council of Europe.

Základní literatura

výukové materiály zpracované vyučujícími SPV FAST; dostupné ve fakultním moodle  (EN)

English File Intermediate - Third Edition, Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig, Oxford University Press, 2013, ISBN 978-0-19-451989-2

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-VP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zaměstnání a obory v inženýrství; gerundium, infinitiv 2. Studium na VUT; podmínkové věty I. 3. Čísla a ekonomika; předpřítomný čas 4. Nářadí, automobily a stavební stroje; trpný rod 5. Technologie v každodenním životě; frázová slovesa 6. Stavební materiály; nepočitatelná podstatná jména 7. Konstrukce a doprava; stupňování přídavných jmen a příslovcí 8. Bydlení a pozemní stavitelství; podmínkové věty II. 9. Architektura a městské plánování; modální slovesa 10. Vodohospodářství; nepřímá řeč 11. Geodézie; složená podstatná jména, vztažná zájmena 12. Opakování 13. Opakování