Detail předmětu

Němčina pro mírně pokročilé (zkouška)

FAST-VYN050Ak. rok: 2023/2024

K předmětu se vypisují volitelné předměty VYN001, VYN002, VYN003 a VYN004, ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z učebnic Schritte International Band 1-4.
Zkouška je koncipována na základě německé mezinárodně uznávané zkoušky Goethe-Zertifikat Deutsch na úrovni A2 - mírná pokročilost, na které by studenti měli být schopni porozumět nejdůležitějším informacím z běžných rozhovorů, krátkým oznámením v rádiu či telefonickým sdělením, pochopit nejdůležitější informace z krátkých novinových článků, běžných oznámení a veřejných informačních tabulí, vyplnit běžné formuláře, psát sdělení týkající se svého bezprostředního okolí, představit se a komunikovat o své životní situaci a při rozhovoru pokládat a zodpovídat otázky týkající se obvyklých témat.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Gramatika a slovní zásoba z učebnic Schritte International Band 1-4. Jazykové dovednosti (čtení, poslech, psaní a mluvení) na mírně pokročilé úrovni.
Gramatika: časování základních sloves, osobní a přivlastňovací zájmena, pořádek slov ve větě, zápor, určitý a neurčitý člen, množné číslo, základní a řadové číslovky, časové údaje, způsobová slovesa, předložky, minulé časy, příslovce, rozkazovací způsob, podmiňovací způsob, zvratná slovesa, tázací slova, spojky weil, dass a wenn, konjunktiv II, skloňování přídavných jmen po neurčitém členu, určitém členu a bez členu, stupňování příd. jmen, trpný rod

Slovní zásoba k tématům: seznámení, představení se, rodina, jídlo a pití, bydlení, můj den, volný čas, učení se, zaměstnání, cestování, části těla a zdraví, oblečení, nakupování a svátky, v restauraci, svět práce, sport a fitness, vzdělání a kariéra, oslavy, kultura, na poště, doprava ve městě, počasí, cestování a ubytování, peníze

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem této zkoušky je ohodnotit, zda studenti dosáhli pokročilosti A2 podle stupnice CEFR (Společného evropského referenčního rámce), která je stanovena Radou Evropy.
Zkouška se skládá z písemné (čtení, poslech, psaní) a ústní části (jednoduchá konverzace o základních tématech).
Student, který úspěšně složí tuto zkoušku, prokáže jazykovou znalost němčiny na mírně pokročilé úrovni, na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce CEFR vypracovaného Radou Evropy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-VP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný