Detail předmětu

Lesnické těžební dopravní stroje

FSI-QF0Ak. rok: 2023/2024

Předmět má seznámit studenty s koncepčním a konstrukčním řešením lesních těžebně dopravních strojů, především pak harvestorů forwarderů a vyvážecích přívěsů. Dále studenty obeznámí s hybridizací těchto strojů a jejich řešení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Nejsou vyžadovány žádné prerekvizity.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet: Ověřuje znalosti a schopnosti jejich aplikace. Zápočet je písemný i ústní.


Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení 

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s koncepčním a konstrukčním řešením lesních těžebně dopravních strojů, především pak harvestorů forwarderů a vyvážecích přívěsů a také pracovním zařízením (harvestorové hlavice, drapáky atd..). Dále je cílem předmětu obeznámit je se specifikami lesní těžby, jež konstrukce strojů a přídavných zařízení ovlivňuje. Dále je cílem předmětu i seznámení s hybridizací pohonných jednotek těchto strojů, či ukázek modulárních nástaveb.


Student je schopen projekčně a konstrukčně řešit pracovní zařízení jednotlivých lesnických těžebně dopravních strojů s přihlédnutím k technologickému postupu. Jsou mu známy jednotlivé konstrukční uzly a jejich principy u progresivních těžebních strojů (harvestorů, forwarderů a vyvážecích přívěsů) zabývajících se lesní těžbou. Mimo jiné je student schopen popsat jednotlivé technologické postupy lesní těžby a implementovat její specifika do konstrukce daných strojů.

Základní literatura

NERUDA, Jindřich. Harvestorové technologie lesní těžby. V Brně: Mendelova univerzita, 2013. ISBN 978-80-7375-842-4.

(CS)

MALÍK, Václav; DVOŘÁK, Jiří. 2007. Harvestorové technologie a vliv na lesní porosty: Harvester technologies and impact on forest stands. Praha [i.e. Kostelec nad Černými lesy]: Lesnická práce. Folia forestalia Bohemica : sborník původních vědeckých prací a monografií, 5. ISBN 978-80-86386-92-8.

(CS)

ULRICH, Radomír. 2006. Harvestorové technologie a jejich optimální užití v praxi. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. ISBN 80-7375-012-0.

(CS)

NERUDA, Jindřich et al. 2015. Technika a technologie v lesnictví: učební text pro předměty Technika a technologie v lesnictví, Základní procesy těžby a dopravy dříví, Technika a technologie lesní těžby a Technika a technologie dopravy dříví. Díl druhý. Druhé, přepracované vydání. V Brně: Mendelova univerzita. ISBN 978-80-7509-192-5.

(CS)

Doporučená literatura

NERUDA, Jindřich (ed.). 2008. Determination of damage to soil and root systems of forest trees by the operation of logging machines: monograph. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-7375-251-4. (EN)

NERUDA, Jindřich et al. 2015. Technika a technologie v lesnictví: učební text pro předměty Technika a technologie v lesnictví, Základní procesy těžby a dopravy dříví, Technika a technologie lesní těžby a Technika a technologie dopravy dříví. Díl první. Druhé, přepracované vydání. V Brně: Mendelova univerzita. ISBN 978-80-7509-191-8.

(CS)

NERUDA, Jindřich. 2011. Interakce stanoviště a těžebně dopravních strojů: monografie. Brno: Mendelova univerzita v Brně. ISBN 978-80-7375-573-7.

(CS)

NERUDA, Jindřich. 2021. Soustřeďování dříví vyvážecí traktorovou soupravou s vyvážecím traktorovým přívěsem LV10 HP: charakteristika ověřené technologie. Brno: Mendelova univerzita v Brně. ISBN 978-80-7509-787-3.

 

(CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-ADI-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Historie, současnost a budoucnost lesnických těžebně dopravních strojů (TDS)
 2. Hydraulické systémy a pohony lesnických TDS
 3. Hybridní pohony lesnických TDS
 4. Provozní kapaliny a motorová část lesnických TDS
 5. Konstrukční řešení lesnických TDS: Harvestor
 6. Konstrukční řešení lesnických TDS: Forwarder
 7. Konstrukční řešení lesnických TDS: Ostatní
 8. Hlavice harvestorů I.
 9. Hlavice harvestorů II.
 10. Forwardery a vyvážecí přívěsy
 11. Modulové nástavby lesnických TDS
 12. Nasazení současných strojů lesnických TDS
 13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Využití lesnických TDS a jejich dělení
 2. Základní parametry lesnických TDS
 3. Stanovení systému hybridizace u lesnických TDS
 4. Praktická práce se simulátorem forwarderů
 5. Exkurze u výrobce lesnických TDS
 6. Využití těžebních hlavic v lesnickém sektoru
 7. Využití ostatních hlavic v lesnickém sektoru
 8. Měřící zařízení a faktory ovlivňující přesnost měření
 9. Praktická práce se softwarem lesnických TDS
 10. Praktická práce se simulátorem harvestoru
 11. Telematika u lesnických TDS
 12. Energetický audit lesnických TDS
 13. Odborník s konstrukční praxí pro TDS

eLearning