Detail předmětu

Nové směry ve vodárenských technologiích

FCH-DC_NVDAk. rok: 2023/2024

Složení a vlastnosti přírodních vod z hlediska úpravy pitné vody. Požadavky na jakost pitné vody, Vyhláška MZ ČR č. 252/2004 Sb. Disperzní soustavy a jejich stabilita. Koagulace a agregace při úpravě vody, kinetika koagulace. Stanovení optimální dávky koagulantu. Význam míchání pro tvorbu separovatelných agregátů. Separace suspenzí sedimentací a v čiřičích, povrchové zatížení. Flotace. Separace suspenzí filtrací, filtrační materiály, teorie filtrace, druhy filtrace a typy filtrů, délka filtračního cyklu a kalová kapacita, praní filtrů a zafiltrování. Membránové procesy při úpravě vody. Odželezňování a odmanganování vody. Desinfekce vody. Oxidace organických látek přítomných ve vodě. Odstraňování organických látek adsorpcí. Biologické metody úpravy vody. Odstraňování amoniaku a dusičnanů. Měření v technologických procesech úpravy vody. Změny kvality vody při dopravě ke spotřebiteli. Zařízení na konečnou úpravu pitné vody u spotřebitele. Návrh technologické linky úpravny, technologický audit, praktické řešení problémů úpravy vody. Úprava vody a požadavky na kvalitu vody ve vybraných průmyslových odvětvích.
Využití iontoměničů. Zdroje odborných informací z oboru a jejich využívání.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Hydrochemie, Analytická chemie, Chemické inženýrství, fyzikální chemie

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student vypracuje literární rešerši na zadané téma v rozsahu 10 normo stran. Následuje ústní zkouška, při které student prokáže znalosti nastudované problematiky.
není

Učební cíle

Poskytnout přehled o požadavcích, procesech, technologiích a zařízeních pro úpravu pitné vody.
Získání komplexních znalostí o jednotlivých technologických procesech úpravy vody.
Získání znalostí legislativních opatření týkajících se úpravy a jakosti vody.
Studenti budou mít přehled o nově vyvíjených technologiích a alternativních přístupech uplatňovaných v zahraničí.
Studenti budou schopni samostaně řídit a monitorovat jednotlivé operace.
Studenti budou schopni navrhovat řešení dílčích technologických problémů.

Základní literatura

HENDRICKS, D.: Water Treatment Unit Processes. CRC Press, Boca Raton, FL, 2006 (CS)
McEVEN, B. (Ed.): Treatment Process Selection for Particle Removal. AWWARF, Denver,Co, USA 1998 (CS)
TUČEK, F.; CHUDOBA, J.; KONÍČEK, Z. a kol.: Základní procesy výpočty v technologii vody. Praha: SNTL, 1988. 499 s. (CS)
STRNADOVÁ, N.; JANDA, V.: Technologie vody I. Praha: VŠCHT, 1999. (CS)
ZÁBRANSKÁ, J. a kol.: Laboratorní metody v technologii vody. Praha: VŠCHT, 2001. (CS)
PEINEMANN, K., NUNES, S. Membranes for water treatment. Weinheim: Wiley-VCH, c2010. (CS)
GUPTA, K. S., ROOS, J. W., NIYOGI, K. Modern hydrology and sustainable water development. Hoboken, NJ: John Wiley, 2010. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_CHTOZP_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPCP_CHTOZP_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný