Detail předmětu

Alternativní zdroje energie a jejich dopad na životní prostředí

FCH-DC_AZEAk. rok: 2023/2024

Definice a základní charakteristiky jednotlivých technologií využívající obnovitelné a nefosilní zdroje energie. Studijní předmět má přispět k pochopení o vzájemné provázanosti jednotlivých oblastí
ochrany životního prostředí s důrazem na problematiku vlivu obnovitelných a nefosilních zdrojů energie na čistotu ovzduší, vod a půdy, včetně jejich správného začlenění jako krajinného prvku.
Zvláštní pozornost je přitom věnována komplexnímu chápání technologických procesů vedoucích k optimálnímu využití jednotlivých alternativních zdrojů energie.
Studenti se seznámí s technologiemi vysokoenergetických zdrojů a jejich bezpečností. Budou vysvětleny speciální pojmy v radiačních technologiích a současné trendy.
V rámci studijního předmětu studenti zvládnou principy a filozofii využívání obnovitelných zdrojů energie, včetně schopnosti návrhu vlastních jednoduchých technologických celků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Ústní zkouška, při které student prokáže znalosti nastudované problematiky.
Zpracování seminární práce na dané téma a její presentace

Učební cíle

Získání speciálních, rozšiřujících znalostí z oblasti technologií obnovitelných zdrojů energie. Zejména jejich dopad na životní prostředí a krajinný ráz.
Absolvování kurzu zvýší tyto kompetence studentů:
Student získá speciální znalosti o charakteristikách jednotlivých technologií využívající obnovitelné a nefosilní zdroje energie.
Student získá speciální znalosti o jejich využítí v praxi.
Student získá znalosti o vzájemné provázanosti jednotlivých oblastí ochrany životního prostředí s důrazem na problematiku vlivu obnovitelných a nefosilních zdrojů energie na čistotu ovzduší, vod a půdy.
Student získá speciální znalosti o správném začlenění OZE jako krajinného prvku.

Základní literatura

QUASCHNING, V.: Obnovitelné zdroje energií. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 296 s. ISBN 978-80-247-3250-3. (CS)
KOLEKTIV: Základy radiačních technologií , ÚIS pro jaderný program, ČSKAE,ÚJV,Řež 1985. (CS)

Doporučená literatura

TWIDELL, J. W. and WEIR, A. D.: Renewable Energy Resources. Taylor & Francis, 2005. ISBN: 0-419-25320-3. (EN)
MICHAELIDES E.E., Alternative energy sources. New York: Springer, 2012, p. cm. ISBN 978-3-642-20950-5. (EN)
PŮČKOVÁ, H.; KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S.; MIKŠÍK, F. Rychlerostoucí dřeviny a životní prostředí. In XXIV. Vedecké sympózium s mezinárodnou účasťou. Košice 2015: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2015. s. 44-48. ISBN: 978-80-970034-8- 7. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_CHTOZP_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPCP_CHTOZP_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný