Detail předmětu

Základy teorie kompozice 1

FEKT-MPC-ZTK1Ak. rok: 2023/2024

Uvést do studia teorie kompozice a do historických předpokladů a kontextu současné hudby. Seznámit s problematikou notace, jejími základními typy a principy (symbolická, názorná, akční). V historickém přehledu seznámit se základními kompozičními přístupy a proměnami hudebního myšlení, které přineslo 20. století.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Zájem o vhled do oblastí uvedených v obsahovém zaměření. Doporučuje se kombinovat s předměty praktického komponování v oblasti akustické nebo elektronické a počítačové hudby

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné prokázání znalostí u ústního pohovoru.
Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům, kteří neprošli hudebním vzděláním základní informace o vývoji hudební kompozice od konce 19. století do současnosti. V rámci dvou semestrů se setkají s hlavními směry, které utvářely tento vývoj i s jejich významnými představiteli – Ives, Varése, Webern, Stravinskij, druhá avantgarda – Boulez, Stockhausen, Nono, Berio, Kagel aj., tembrální hudba – Penderecki, Ligeti, americká minimal music –Reich, La Monte Young, Riley, Glass atd., outsideři hudby 2. pol. 20. století, darmstadtská škola, redukcionistické tendence aj.
V závislosti na stupni hudební vzdělanosti budou paralelně vyučovány i základy hudební nauky – teorie forem, harmonie a instrumentace včetně notace a záznamu díla.
Absolvent předmětu je schopen:
- popsat vývoj hudební kompozice od konce 19. století do současnosti
- popsat problematiku notace, její základní typy a principy
- popsat základní kompoziční přístupy a proměny hudebního myšlení 20. století

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

ANTHEIL, G.: Bad Boy of Music, Rotbuch, Hamburg 2000 (CS)
FLAMMER, E.-H.: Schriften zur Musik, Heilbronn 1999 (CS)
FERNEYHOUGH, B.: Collected Writings, Harwood, Amsterdam 1998 (CS)
KLÜPPELHOLZ, W.: Über Mauricio Kagel, PFAU, Saarbrücken 2003 (CS)
KOFROŇ, P. – SMOLKA, M.: Grafické partitury a koncepty, Votobia 1996 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
    specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor