Detail předmětu

Vícerozměrná analýza biologických dat

FEKT-MPC-VMMAk. rok: 2023/2024

Předmět je orientován na běžně používané metody z oblasti analýzy vícerozměrných dat: shluková analýza, faktorová analýza, metoda hlavních komponent, t-SNE, UMAP, apod. Jsou probíraný jak teoretické (základní principy jednotlivých metod), tak praktické (aplikace při zobrazování a analýze vícerozměrných dat) aspekty. Teorie je probíraná v přímé spojitosti s praktickými příklady. Veškeré výpočetní techniky jsou procvičovány s pomocí prostředí Python. Kurz připravuje posluchače k samostatnému využití daných metod pro analýzu dat ve vlastní vědecké či rutinní práci. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Bodové hodnocení předmětu:

1) Týmový projekt (max. 20 bodů):
• Zpracování originálního řešení týmového projektu a jeho obhajoba na konci semestru (podle pokynů)

Pozn.:
- Hodnoceno bude splnění zadání a kvalita prezentace výsledků všemi členy týmu
- Plagiátorství bude mít za následek neudělení zápočtu

- Povinná alespoň jedna konzultace týmu s konzultantem!


2) Závěrečná zkouška (max. 80 bodů):
• ústní forma
• celkem dvě části, každá za max. 40 bodů

Podmínky pro udělení zápočtu a připuštění k závěrečné zkoušce:
• získání nenulového počtu bodů za týmový projekt
• maximálně dvě omluvené neúčastí na cvičeních (ve výjimečných případech rozhodne o řešení garant předmětu)

Podmínky pro úspěšné absolvování předmětu:
• získání zápočtu
• získání nejméně 20 bodů z každé ze dvou částí zkoušky
• získání celkem (tj. z projektu a zkoušky) alespoň 50 bodů

Základní literatura

M. Meloun, J. Militký: Kompendium statistického zpracování dat, Academia 2006 (CS)
J. Holčík: Analýza a klasifikace dat, CERM 2012 (CS)
D. Haruštiaková, J. Jarkovský, S. Littnerová, L. Dušek: Vícerozměrné statistické metody v biologii, CERM 2012 (CS)
Meloun M. a kol.: Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech, 2017, Karolinum, 978-80-246-3618-4

Doporučená literatura

M. Kovár: Maticový a tenzorový počet, VUT v Brně (CS)
A. Hyvärinen, J. Karhunen, E. Oja: Independent Component Analysis, Wiley 2001 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-BIO magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MPC-BTB magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning