Detail předmětu

Metodologie vědecké práce

FEKT-MPC-MVPAk. rok: 2023/2024

Předmět je koncipován jako praktické seznámení se základy psaní odborných a vědeckých textů a tvorby prezentací. Zahrnuje také přehled metod vědy a výzkumu a přehled finančních zdrojů pro výzkum v ČR a EU.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Jsou požadovány obecné znalosti na úrovni bakalářského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Studenti řeší individuální projekty, zaměřené na vyhledávání ve vědeckých databázích na Internetu. Projekty jsou hodnoceny a diskutovány se studenty.
Odevzdání a prezentace projektů je povinná.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentů orientaci v oblasti tvorby technických a vědeckých textů, v základní terminologii z oblasti vědy a výzkumu a ve způsobech financování vědy a výzkumu v ČR.
Student bude schopen diskutovat problematiku hodnocení vědecké práce, bude schopen sám vyhledávat potřebné informace ve vědeckých databázích (Web of Science, Scopus). Dále bude schopen rozebrat vědecký článek na podstatné části a bude umět tuto dovednost aplikovat v praxi, například při psaní vlastních publikací, technických zpráv apod. Dále se bude orientovat v oblasti financování výzkumu v ČR a EU.

Základní literatura

R. A. Day: How to Write and Publish a Scientific Paper, Greenwood Press, 2006
S. Čmejrková, F. Daneš, J. Světlá: Jak napsat odborný text, Praha, Leda, 1999

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-BIO magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program MPC-BTB magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy tvorby odborných textů.
2. Formální požadavky na odborný text.
3. Bibliografické citace.
4. Softwarové produkty pro správu citací (RefWorks, EndNote).
6. Informační zdroje na Internetu.
7. Prezentace výsledků výzkumu.
8. Komunikace s lidmi.
9. Výzkum a věda - charakteristiky.
10. Metodologie základního a aplikovaného výzkumu.
11. Granty a grantová podpora v ČR a EU.
12. Fáze výzkumných projektů.
13. Komercializace výstupů vědy a výzkumy.

 

Projekt

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Návrh a implementace postupu pro analýzu vybraného vícedimenzionálního datového souboru, včetně volby vhodných metod předzpracování, analýzy, vizualizace, interpretace a prezentace výsledků.  

eLearning