Detail předmětu

High Voltages Technology

FEKT-MPA-TVNAk. rok: 2023/2024

Vyšetřování elektrického pole. Dielektrické vlastnosti pevných a kapalných dielektrik. Elektrické výboje. Zkušební zdroje. Měření vysokých napětí. Přepětí a koordinace izolace v elektrizační soustavě. Laboratorní měření/testování/diagnostika vysokonapěťových zařízení. Diagnostické metody – měření částečných výbojů a měření s pomocí elektronického můstku. HVDC.
 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Individuálně zadaný projekt z předmětu: 30 bodů
Ústní zkouška: 70 bodů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.


Učební cíle

Seznámit studenty se základními problémy techniky vysokého napětí.
 


Studenti se seznámí se základními problémy techniky vysokého napětí.


Základní literatura

High Voltage Engineering, Fundamentals (EN)
High Voltage Engineering - Practice and Theory (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-EEN magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Úvod do problematiky, distribuce elektrického pole.
2) Měření napětí a proudu. Kulové jiskřiště, impulsní koaxiální bočníky, kapacitní a odporové děliče.
3) Vybavení laboratoří a zkušeben VN a VVN.
4) Pojmy používané v technice vysokých napětí. Základní zákonitosti, vznik a druhy výboje.
5) Stejnosměrné, střídavé a impulsní testovací zdroje. Druhy napěťových impulsů, proudové vlny, kusé vlny.
6) Zkoušky prováděné v laboratořích a zkušebnách VVN. Zkoušky izolátorů, svodičů přepětí, kabelů, zkoušky elektrické pevnosti izolačních materiálů.
7) Vysokonapěťové násobiče a svazkové vodiče.
8) Vysokofrekvenční vysokonapěťové zdroje, Teslova cívka.
9) Bezdrátový přenos elektrické energie.
10) Částečné výboje, princip vzniku, měření a vyhodnocení.
11) Základy elektrostatiky, Maxwellovy rovnice.
12) Výboje v nehomogenním elektrickém poli, impulsní napětí na cívce, rozložení napětí na izolátorovém řetězci.
13) Atmosférické výboje. Vznik, druhy, parametry, ochrana vedení zemnícím lanem.

Cvičení odborného základu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Výkon zkušebních zdrojů.
2) Odporové děliče.
3) Kapacitní děliče.
4) Rázový generátor.
5) Vysokonapěťové kondenzátory.
6) Zápočtový test.

Laboratorní cvičení

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

0) Seznámení studentů s laboratoří a zkouška z bezpečnostních předpisů.
1) Impulsní rázový generátor.
2) Střídavé a stejnosměrné zdroje VN.
3) Vysokonapěťové děliče.
4) Napěťový násobič.
5) Impulsní zkouška izolátorů.
6) Ztráty přenosu svazkovými vodiči.
7) Výdržné zkoušky vysokým napětím.
8) Stejnosměrná průrazná zkouška.
9) Měření svodičů přepětí.
10) Měření částečných výbojů.
11) Vysokofrekvenční zdroje vysokého napětí.
12) Bezdrátový přenos elektrické energie.
13) Vakuové spínací a usměrňovací prvky.

eLearning