Detail předmětu

Business English

FEKT-MPA-JA4Ak. rok: 2023/2024

Kurz je zaměřen na jazykové dovednosti a výrazové prostředky používané v obchodní angličtině a v pracovním procesu. Studenti se seznámí s prostředky odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech.

Předmět se zaměřuje na rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby studentů a rozvíjí gramatické struktury odborného jazyka. Důraz je kladen na rozvíjení komunikačních dovedností, ale také schopnost aktivně využívat nabyté znalosti.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Absolvování předmětu Praktická angličtina 2.

Studenti jsou schopni:
- používat gramatické struktury podle požadavků dané úrovně znalostí a osnovy předmětů, na něž navazuje,
- aplikovat znalosti formálního i neformálního stylu v písemném projevu,
- použít různé jazykové prostředky k popisu osob a míst,
- vyjmenovat a popsat různé volnočasové aktivity a sportovní disciplíny a diskutovat o nich v širších souvislostech,
- charakterizovat různá zaměstnání,
- komunikovat v situacích spojených s cestováním,
- diskutovat o problémech turistického průmyslu,
- vyjádřit svůj názor na sdělovací prostředky, zvláště internet a elektronická média,
- popsat v základních rysech rozvoj vědy a techniky a jeho vliv na životní styl,
- vyjmenovat různé problémy spojené s ochranou životního prostředí a vysvětlit souvislosti.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se skládá ze zápočtového testu a zkoušky.
Zápočet - studenti musí složit písemný zápočtový test z probraného učiva. Maximální počet bodů v testu je 40, minimální 24.
Zkouška - sestává ze dvou částí – z poslechu a odborného textu. Za každou část zkoušky může student obdržet max. 30 bodů. Do zkoušky se započítávají i body získané v testu. Maximální počet bodů za zkoušku je 100.

Zápočet i zkouška jsou založeny na učivu probíraném v průběhu semestru a na základní literatuře.
Úspěšné složení zápočtového testu je podmínkou pro registraci ke zkoušce.
Zápočet lze opakovat pouze jednou.
Je požadována aktivní 75% účast ve vyučování a průběžné plnění zadaných úkolů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Výuka probíhá v průběhu 13 týdnů formou jazykových cvičení. Je požadována aktivní 75% účast ve vyučování a průběžné plnění zadaných úkolů. Případné absence musí být řádně omluveny. V případě, že absence přesáhne 75%, musí být zameškané hodiny studenty nahrazeny.

Učební cíle

Kurz je zaměřen na jazykové dovednosti a výrazové prostředky používané v obchodní angličtině. Studenti se seznámí s prostředky odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech, což představuje: aktivování gramatických struktur typických pro odborný jazyk, rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby, aplikaci zásad cizojazyčné korespondence.
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni: (1) orientovat se v anglické ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům, (2) porozumět středně obtížnému odbornému autentickému textu, (3) hovořit o probraných ekonomických tématech, (4) aplikovat získanou odbornou slovní zásobu v praxi, např. při simulaci obchodních jednání nebo v obchodní korespondenci.

Základní literatura

TRAPPE, T., TULLIS, G. Intelligent Business Upper-Intermediate Coursebook. Pearson Education Limited 2006. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-TEC magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program MPAJ-TEC magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Strategická spojení - Opakování mluvnických časů. Akvizice, fúze. Budování pracovních vztahů.
2. Projekty - Členy. Synonyma. Ustálená slovní spojení. Stanovení cílů. Dodržování termínů.
3. Týmová práce - Způsobová slovesa. Frázová slovesa. Ustálená slovní spojení. Budování týmu. Výměna informací.
4. Informace a informační technologie - Druhy vět tázacích. Synonyma. Kladení vhodných otázek.
5. Technologie, technologický pokrok - Věty vztažné. Složená podstatná jména. Briefing.
6. Reklama - Gerundium a infinitiv. Ustálená slovní spojení. Vyprávění.
7. Právo - Rod trpný. Synonyma. Ustálená slovní spojení. Vyjednávání.
8. Značky a značkové zboží - Přídavná jména a příslovce. Synonyma. Komunikace v pracovním prostřední. Interpersonální vztahy.