Detail předmětu

Bezpečnost zařízení

FEKT-MPC-BEZAk. rok: 2023/2024

Obsahem předmětu je úvod do problematiky bezpečného provozování elektrických zdravotnických zařízení. Studenti získají znalosti o zásadách, zákonných ustanoveních, bezpečnostních předpisech a technických normách z oblasti bezpečnosti práce v elektrotechnice. Zvláštní důraz je kladen na specifika zdravotnických zařízení a na možná rizika elektrického i neelektrického charakteru, která se při jejich provozu mohou vyskytnout. Předmět připraví studenty ke zkoušce ve smyslu  Zákona 250/2021 o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, a navazujících NV 190/2022 a NV 194/2022 Sb. Po úspěšné zkoušce před komisí (volitelná část předmětu) získají absolventi kvalifikaci osoby znalé pro samostatnou činnost. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Student by měl být schopen:
- aplikovat Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony v jednofázových a třífázových obvodech;
- vysvětlit pojmy analýzy obvodů v harmonickém ustáleném stavu (např. impedance, efektivní a střední hodnota). 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení předmětu je založeno na dvou písemných testech: 0 - 40 bodů z kontrolního testu a 0 - 60 bodů ze závěrečného testu.
Při zisku 80 % možných bodů z každého testu může student volitelně absolvovat ústní zkoušku před komisí k získání Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 6 NV 194/2022 Sb. – osoba znalá pro samostatnou činnost na elektrickém zařízení nn do 1 000 V.
Účast na přednáškách předem určených ve vyhlášce garanta je povinná pro ty, kteří chtějí získat Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (po zkoušce před komisí).

Učební cíle

Seznámit se zásadami bezpečného provedení a bezpečného provozování elektrických zdravotnických zařízení jakožto součásti odborné erudice absolventa FEKT. Ukázat zvláštní požadavky instalací a zařízení ve zdravotnictví, upozornit na možná rizika při provozu diagnostických a terapeutických zdravotnických zařízení.
Absolvent předmětu bude schopen:
- vysvětlit a aplikovat princip ochran před úrazem elektrickým proudem,
- popsat způsoby ochran před nadproudy a zkraty a před účinky přepětí,
- definovat ochrany před vznikem požáru od elektrických zařízení,
- popsat a identifikovat možná elektrická a další rizika spojených s provozem zdravotnických přístrojů,
- aplikovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem včetně použití AED,
Volitelně může absolvent získat kvalifikaci pro samostatnou práci na elektrických zdravotnických zařízeních z hlediska bezpečné práce a bezpečného provozování.

Základní literatura

KALÁB, P.; STEINBAUER, M. Bezpečná elektrotechnika. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc, 2009. s. 1-106. ISBN: 978-80-214-3840- 8. (CS)
ČSN EN 50110 ed. 3:2015 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (CS)
ČSN EN 61140-ed. 3:2016 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Společná hlediska pro instalaci a zařízení (CS)
soubor norem ČSN EN 60601 Zdravotnické elektrické přístroje (CS)
soubor norem ČSN EN 61010 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení (CS)
soubor norem ČSN 33 2000 Elektrické instalace budov, část 1 až 7 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-BIO magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MPC-BTB magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní informace. Česká a evropská legislativa, technické normy, elektrotechnická kvalifikace
2. Základy elektrotechniky. Obvodové zákony. Střídavý proud. Fázory, impedance
3. Trojfázová soustava. Elektrická zařízení, elektrické sítě, připojování elektrických předmětů, značení vodičů a svorek
4. Třídění vnějších vlivů. Prostředí z hlediska úrazu elektrickým proudem, krytí elektrických předmětů, třídy ochran EZ, druhy přívodů, ochranné přístroje
5. Účinky elektrického proudu na lidský organismus. Ochrana před úrazem elektrickým proudem
6. Ochrana elektrických a elektronických zařízení před bleskem a přepětím
7. Bezpečný výrobek, bezpečná instalace, bezpečná činnost, lhůty kontrol a revizí
8. Požární bezpečnost elektrické instalace a zdravotnických elektrických zařízení
9. Zdravotnická elektrická zařízení: elektrické instalace ve zdravotnických prostorech
10. Zdravotnická elektrická zařízení: zdravotnické elektrické přístroje
11. Zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem, nácvik resuscitace s AED 

eLearning