Detail předmětu

Biostatistika

FEKT-BPC-STAAk. rok: 2023/2024

Předmět je úvodem do aplikované analýzy dat pro studenty biologických a případně klinických vědních oborů. Látka je probírána od teoretických základů (principy provádění statistických odhadů, existence stochastických rozdělení, základy statistických testů), přes jednoduché aplikace (jednovýběrové a dvouvýběrové testy, korelační analýza) až po základy stochastického modelování a experimentálního designu (plánování experimentů, základy regresní analýzy, analýza rozptylu). Teorie je vždy probírána v přímé spojitosti s praktickými příklady. Kurz vede k osvojení základních principů biostatistické analýzy dat a připravuje uchazeče k jejímu samostatnému využití ve vlastní vědecké práci. Důraz je kladen i na praktickou stránku výuky a veškeré výpočetní techniky jsou procvičovány s pomocí běžně dostupných softwarových nástrojů (Statistica for Windows, SPSS).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Lékařská fakulta (LF MU)

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia matematiky, práce s PC, základy práce s MS Office, zejména MS Excel.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Splnění požadavků pro ukončení cvičení (účast, zápočtová písemka za více než 50% bodů).
Písemná zkouška za více než 40% bodů.
Závěrečná zkouška je orientována na pochopení problematiky statistické analýzy dat a jejich aplikací.

Účast na cvičení je povinná, povoleny jsou dvě absence, v případě více absencí je možné cvičení po dohodě s vyučujícím nahradit (optimálně v jiné paralelní skupině).

Učební cíle

Cílem výuky je poskytnout studentům dostatečné znalosti ke sběru, organizaci a statistické analýze klinických dat včetně prezentační a interpretační koncovky.
Po absolvování předmětu je student schopen:
• aplikovat popisnou statistiku na daná data
• vybrat a použít nástroje pro testování statistických hypotéz
• graficky prezentovat statistická data
• navrhnout klinické studie
• pracovat s databázemi a statistickými programy

Základní literatura

ALTMAN, Douglas. Practical statistics for medical research. London: Chapman and Hall, 1991. ISBN 0412276305. (EN)
HAVRÁNEK, Tomáš. Statistika pro biologické a lékařské vědy. 1. vyd. Praha: Academia, 1993. ISBN 80-200-0080-1. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-BTB bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

BLOK A: Základy analýzy dat
1. Statistika v klinickém výzkumu a praxi
2. Modelová rozložení a jejich praktické využití.
3. Teorie testování hypotéz.
4. Statistické testy a modelování
5. Základy vícerozměrných analýz.
6. Statistické testy používané při hodnocení diagnostických testů
7. Základy analýzy epidemiologických dat a hodnocení populačních rizik.

BLOK B: Management dat ve zdravotnictví, aplikace informačních technologií
8. Uživatelův přístup k počítači, jeho profile, lokální data.
9. Sítě, Internet.
10. Zásady tvorby databází a správy dat s ohledem na zajištění kvality dat (QA/QC).

BLOK C. Plánování, management a hodnocení klinických studií
11. Základní terminologie, etické a právní aspekty.
12. Analýza dat v KHL.
13. Randomizace a průběžný monitoring plánovaného experimentu.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

BLOK A: Základy analýzy dat
1. Statistika v klinickém výzkumu a praxi
2. Modelová rozložení a jejich praktické využití.
3. Teorie testování hypotéz.
4. Statistické testy a modelování
5. Základy vícerozměrných analýz.
6. Statistické testy používané při hodnocení diagnostických testů
7. Základy analýzy epidemiologických dat a hodnocení populačních rizik.

BLOK B: Management dat ve zdravotnictví, aplikace informačních technologií
8. Uživatelův přístup k počítači, jeho profile, lokální data.
9. Sítě, Internet.
10. Zásady tvorby databází a správy dat s ohledem na zajištění kvality dat (QA/QC).

BLOK C. Plánování, management a hodnocení klinických studií
11. Základní terminologie, etické a právní aspekty.
12. Analýza dat v KHL.
13. Randomizace a průběžný monitoring plánovaného experimentu.