Detail předmětu

Practical Chemistry for Electrical Engineers

FEKT-BPA-PCEAk. rok: 2023/2024

Atomy a molekuly, jejich orbitaly a hybridizace. Reakce, oxidace a redukce. Materiály pro elektrotechniku. Kapaliny, plyny, roztoky a jejich fyzikální vlastnosti. Chemické rovnováhy a reakční rychlosti. Úvod do laboratorní techniky. Koroze, povrchové úpravy materiálů. Úvod do fotochemie. Úvod do elektrochemie. Elektrochemické metody. Elektrochemická impedanční spektroskopie.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Předmět je navržen jako úvod do chemie pro elektrotechniky, nevyžaduje tedy jiné prerekvizity, než znalosti získané během středoškolského studia a povinných předmětů Elektrotechnika I a Elektrotechnika II.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Za absolvování všech laboratorních cvičení a správné vypracování všech protokolů student získá maximum 20 bodů. Dalších 20 bodů bude uděleno za zápočtový test z laboratorních znalostí. Minimální rozsah vypracování jednotlivých laboratorních úloh stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Závěrečná ústní zkouška bude hodnocena maximem 60 bodů.
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy chemie a elektrochemie a poskytnout jim praktické znalosti využitelné zejména při řešení semestrálních projektů, bakalářských a diplomových prací s problematikou zaměřenou na experimentální činnosti v elektrochemických a elektrotechnických laboratořích. Součástí laboratorních cvičení bude výuka ovládání laboratorních přístrojů a rovněž precizní, reprodukovatelné a bezpečné provádění základních analytických procesů jako např. příprava roztoků, filtrace, titrace, vážení.
Student v předmětu získá teoretické i praktické základy z oblasti chemie a elektrochemie. Na základě těchto znalostí bude schopen precizně a bezpečně provádět běžné laboratorní úkony potřebné pro svá měření v chemické a elektrochemické laboratoři.

Základní literatura

Jeffrey Gaffney, Nancy Marley: General Chemistry for Engineers (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-ELE bakalářský

    specializace BPA-ECT , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
    specializace BPA-PSA , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor