Detail předmětu

Microwave Techniques

FEKT-BPA-MVTAk. rok: 2023/2024

Předmět představuje obvodovou technikou až do kmitočtů v řádu desítek GHz. Přednášky jsou zaměřeny na výklad základních principů a vlastností mikrovlnných struktur, jejichž znalost je nezbytná pro návrh zařízení nejen pro komunikační účely. Laboratorní cvičení prakticky seznamují studenty s jednotlivými typy mikrovlnných obvodů a metodami jejich měření. 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Student, který si zapíše předmět by měl být schopen:
- počítat s komplexními čísly;
- vysvětlit základní principy z teorie elektromagnetických vln a vedení (Maxwellovy rovnice, šíření vlny podél vedení, parametry vedení);
- pracovat se Smithovým diagramem.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy. 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Jeden test během semestru (15 bodů), laboratorní cvičení (20 bodů), písemná závěrečná zkouška (65 bodů). 

 


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. 

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy mikrovlnné techniky až do kmitočtů v řádu desítek GHz a naučit je praktickým postupům výpočtu parametrů základních přenosových struktur a mikrovlnných obvodů. 


Absolvent předmětu je schopen:
- popsat, analyzovat a navrhnout koaxiální vedení a kovové vlnovody obdélníkového a kruhového průřezu;
- vysvětlit co to je „hybridní mikrovlnný integrovaný obvod“;
- popsat základní typy pasivních mikrovlnných integrovaných struktur (mikropáskové, koplanární, štěrbinové) a porovnat je;
- vysvětlit co to je „monolitický mikrovlnný integrovaný obvod“;
- popsat základní typy mikrovlnných rezonátorů (z úseku vedení, dutinové, planární, dielektrické);
- vysvětlit principy navázání dutinových rezonátorů na okolní obvody;
- vysvětlit základní principy buzení vlnovodů a dutinových rezonátorů;
- analyzovat a navrhnout rezonátory z úseku vedení a dutinové rezonátory;
- vysvětlit co to je „dělič výkonu“ a vysvětlit princip Wilkinsonova děliče výkonu;
- vysvětlit co to je „směrová odbočnice“, definovat její základní parametry a vysvětlit co to je „kvadraturní hybrid“;
- vysvětlit principy, na kterých jsou založeny vlnovodové mikrovlnné zeslabovače, posouvače fáze a reaktanční členy;
- vysvětlit co to je „feritový izolátor“ a „feritový cirkulátor“, vysvětlit principy, na kterých mohou být založeny a vyjmenovat oblasti jejich použití;
- vysvětlit co to je “vlnovod integrovaný do substrátu”, uvést jeho základní vlastnosti a porovnat ho s vlnovodem obdélníkového průřezu. 

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

POZAR, D. Microwave engineering, John Wiley and Sons, New Jersey, 2005. (EN)
KHAN, A., S., Microwave Engineering Concepts and Fundamentals, CRC Press, Boca Raton, 2014. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-ELE bakalářský

    specializace BPA-ECT , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do mikrovlnné techniky, základní přenosové struktury
2. Vlnovody obdélníkového průřezu
3. Vlnovody kruhového průřezu, koaxiální vedení a vlnovody
4. Mikrovlnná integrovaná technika
5. Základní typy mikrovlnných integrovaných obvodů (MIO)
6. Rezonátory z úseků vedení, dutinové rezonátory, buzení rezonátorů
7. Planární a dielektrické rezonátory
8. Analýza mikrovlnných obvodů
9. Impedanční transformátory
10. Výkonové děliče, směrové vazební členy
11. Mikrovlnné zeslabovače a posouvače fáze, bezodrazové zátěže, filtry
12. Nereciproční mikrovlnné feritové obvody
13. Obvody na bázi technologie vlnovodů integrovaných do substrátu

 

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Měření parametrů dutinových rezonátorů
2. Měření vlastností mikrovlnných feritových obvodů
3. Měření elektrických vlastností materiálů v mikrovlnném pásmu
4. Vektorový obvodový analyzátor: kalibrace a měření
5. Měření rozptylových parametrů vybraných mikrovlnných obvodů

 

eLearning