Detail předmětu

Bachelor Thesis

FEKT-BPA-BCAAk. rok: 2023/2024

Samostatná technická práce, v níž student řeší problém, jehož téma je pokračováním tématu Semestrální práce. Předmět je započten po předložení rukopisu bakalářské práce a posouzení vedoucím práce.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

10

Vstupní znalosti

Pre-rekvizitou je úspěšné absolvování předmětu BPC-SBP
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet uděluje vedoucí práce za práci vypracovanou v souladu se zadáním, odevzdanou ve stanoveném termínu, posuzuje správnost řešení a kvalitu vypracování práce (formální náležitosti).
Vedoucí práce a její oponent vypracují posudek, jehož součástí je bodové hodnocení práce. Při hodnocení může být zohledněn i posudek případného konzultanta. Posudky se předkládají k obhajobě práce.

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování samostatné bakalářské práce studenta vybrané z nabídky ústavu nebo praxe.
Student zpracuje odborné téma jakožto samostatnou technickou práci vybrané z nabídky ústavu nebo praxe. Absolvent kurzu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Základní literatura

According to the supervisor's recommendation (CS)
S. Čmejrková, F. Daneš, J. Světlá: Jak napsat odborný text, Praha, Leda, 1999 (CS)
Směrnice č. 38/2017 Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-ELE bakalářský

    specializace BPA-ECT , 3. ročník, letní semestr, povinný
    specializace BPA-PSA , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Podle tématu práce.