Detail předmětu

Přenosová média

FEKT-BPC-PRMAk. rok: 2023/2024

Přenosová média, základní prvek přenosu informací. Metalické a optické kabely. Základní postupy montáží. Přenos a šíření vln po přenosových médiích. Kmitočtové závislosti vedení, útlum, disperze. Ochrana kabelů. Výběr vedení pro digitální systémy a systémy xDSL. Přejímková, preventivní a poruchová měření. Příklady sítí založených na optickém přenosu. Svařování optických vláken. Měření na optických vláknech. Nové možnosti sítí WDM - vlnové multiplexy a sitě typu FTTx.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia. Měl by býti schopen se orientovat v řešení diferenciálních rovni, mít základní znalosti o přenosu po vedení, včetně základních znalostech o primárních parametrech vedení - odpor, kapacita, indukčnost a impedance.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Za laboratorní výuku až 10 bodů.

Za projekt až 20 bodů.

Za písemnou zkoušku až 70 bodů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Laboratorní výuka je povinná, zameškaná výuka se nahradí po domluvě s vyučujícím.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání znalostí o všech typech přenosových médií, jako základ přenosu informací. Dává znalosti o teoretických a praktických využitelnostech různých druhů metalických a optických kabelů.
Získané vědomosti a dovednosti je možné uplatnit při správě, údržbě, návrzích rozsáhlých sítí, využívající různé druhy přenosových médií.
Absolvent předmětu je schopen:
- orientovat se v typech přenosových médií,
- navrhnout vhodný druh přenosového média pro spojení,
- navrhnout topologii pro informační přenos,
- navrhnout technologie spojování metalických kabelů,
- navrhnout technologie spojování optických kabelů,
- provádět základní měření na přenosových médií,
- umět lokalizovat poruchy na kabelech.

Základní literatura

Sobotka, V. a kol.: Přenosové systémy. SNTL, Praha 1989
Filka, M.: Přenosová média - Návody do laboratoří. VUT FEKT, Brno 2002.
Filka, M.: Přenosová média. Elektr. skripta. FKET, UTKO, Brno 2012
Filka, M.: Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. CENTA, Brno2017 2017 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-TLI bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní problematika přenosu
Druhy metalických kabelů
Druhy optických kabelů
Základní výrobní postupy výroby kabelů
Základy montážních postupů při pokládce a spojování
Realizace metropolitních, přístupových a transportních sítí
Rozhraní mezi kabely a koncovými zařízeními
Kmitočtové závislosti vedení
Ochrana kabelů
Výběr optických vláken pro vlnové multipexy
Přejímková, preventivní a poruchová měření kabelů
Prvky optických sítí, příklady sítí

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do laboratorních cvičení, bezpečnost při práci
Přeslechová měření
Měření na optickém vláknu
OTDR - optické měření
Impulsové měření závad  
Sestavení sdělovacího okruhu - měření parametrů
Měření parametrů strukturované kabeláže

Skupinový projekt

eLearning