Detail předmětu

Transmission Media

FEKT-BPA-PRMAk. rok: 2023/2024

Předmět zahrnuje témata týkající fyzické vrstvy telekomunikačních sítí. Jedná se o úvod do přenosových medií, drátová a bezdrátová média, koaxiální vedení, kroucený pár, optická vlákna, základní postupy montáží, přenos a šíření vln po přenosových médiích, multiplexní přenosové techniky, přejímková, preventivní a poruchová měření, příklady sítí založených na jednotlivých typech médií, možnosti spojování médií.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia. Dále by měl mít student základní znalosti o primárních parametrech vedení – odpor, kapacita, indukčnost a impedance.

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

 

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Maximum 20 bodů je uděleno za test z teoretických a praktických znalostí ve cvičeních a 10 bodů je uděleno za absolvování laboratorních cvičení. Maximum 15 bodů je uděleno ze samostatného projektu. Minimální rozsah vypracování jednotlivých částí stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Závěrečná písemná zkouška je hodnocena maximem 55 bodů.
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Laboratorní výuka je povinná, zameškanou výuku je nutné nahradit po domluvě s vyučujícím.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s telekomunikačními přenosovými médii, a to především kabelovými médii. Během výuky se studenti seznámí jak teoreticky, tak především prakticky s různými typy vedení, a to jak metalickými, tak optickými.
Student získá praktické znalosti z oblasti přenosových médií používaných v telekomunikačních sítích. Hlavní důraz je kladen na kabelová vedení, konkrétně koaxiální vedení, kroucená dvoulinka a optická vlákna. U každého typu vedení se student dozví základní parametry a možnosti měření. Studenti dále získají znalosti z oblasti pokládky, dokumentace a vyhledávání vedení. Na základě absolvování kurzu bude student schopen:
- orientovat se v typech přenosových médií,
- navrhnout vhodný druh přenosového média pro daný typ spojení,
- navrhnout topologii pro informační přenos,
- navrhnout technologie spojování metalických kabelů,
- navrhnout technologie spojování optických kabelů,
- provádět základní měření na přenosových médií,
- umět lokalizovat poruchy na kabelech.

Základní literatura

FILKA, Miloslav. Transmission media for Telecommunication. Brno, 2014 (EN)
FILKA, Miloslav. Optoelectronics for telecommunications and informatics. Dallas, 2009. ISBN 978-0-615-33185-0. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-ELE bakalářský

    specializace BPA-ECT , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní problematika přenosu
Druhy metalických kabelů
Druhy optických kabelů
Základní výrobní postupy výroby kabelů
Základy montážních postupů při pokládce a spojování
Realizace metropolitních, přístupových a transportních sítí
Rozhraní mezi kabely a koncovými zařízeními
Kmitočtové závislosti vedení
Ochrana kabelů
Výběr optických vláken pro vlnové multipexy
Přejímková, preventivní a poruchová měření kabelů
Prvky optických sítí, příklady sítí

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do laboratorních cvičení, bezpečnost při práci
Přeslechová měření
Měření na optickém vláknu
Optický přenosový systém
OTDR - optické měření
Impulsové měření závad
Sestavení sdělovacího okruhu - měření parametrů
Měření parametrů strukturované kabeláže

Individuální projekt

eLearning