Detail předmětu

Communication Technology

FEKT-BPA-KOMAk. rok: 2023/2024

Předmět se věnuje těmto tématům: technika sítí a protokolů - komunikační modely, způsob přenosu informace, důvody použití sítí, základní struktura sítí, typy sítí, architektura komunikace systémů, referenční model ISO/OSI, síťový model TCP/IP. Principy komunikačních technik – vícenásobné využití cest, obousměrná komunikace. Rozbor úloh jednotlivých vrstev komunikačních modelů s ohledem na ISO/OSI i TCP/IP - fyzická vrstva, spojová vrstva, síťová vrstva, transportní vrstva, relační vrstva, prezentační vrstva a aplikační vrstva.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen:
- využívat různé číselné soustavy a převody mezi nimi,
- vysvětlit a využívat základní jednotky běžné v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), např. velikost dat,
- používat základní pojmy z oblasti ICT, např. operační systém, packet, atd.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana "Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy".

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Až 40 bodů za cvičení (body student získává za odevzdané reporty a odpovědi na otázky v rámci laboraotorních úloh).
Až 60 bodů za závěrečnou písemnou zkoušku.
Laboratorní výuka je povinná, řádné omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům orientaci v oblastech základních druhů a struktur komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a také v technikách přenosů informací, které se v nich používají.
Absolvent předmětu je schopen:
- popsat a vysvětlit základní komunikační modely a způsoby přenosu informace,
- vyjmenovat základní struktury sítí, vyjádřit jejich výkonnostní parametry,
- popsat a vysvětlit obecnou architekturu komunikace systémů,
- identifikovat odlišnosti síťových modelů ISO/OSI a TCP/IP, definovat tyto modely,
- popsat základní principy vícenásobného využívání přenosových cest a metody zajištění obousměrné komunikace,
- vysvětlit fungování fyzické vrstvy přenosových systémů,
- vysvětlit úlohu spojové vrstvy přenosových systémů,
- vyjádřit podstatu fungování a služeb síťové vrstvy přenosových systémů včetně role hlavních protokolů této vrstvy,
- interpretovat funkci transportní vrstvy přenosových systémů,
- vysvětlit úlohu relační a prezentační vrstvy přenosových systémů,
- popsat vybrané úkoly a protokoly aplikační vrstvy přenosových systémů.

Základní literatura

HOŠEK, J. Communication Technology. 1. 2014. s. 1-148. ISBN: 978-80-214-5178- 0. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-ELE bakalářský

    specializace BPA-ECT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace BPA-PSA , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Komunikační modely, přenos informace.
2. Struktura sítí, architektura komunikace.
3. Základní popis síťových modelů ISO/OSI a TCP/IP.
4. Vícenásobné využití přenosových cest.
5. Fyzická vrstva přenosových systémů.
6. Spojová vrstva přenosových systémů.
7. Síťová vrstva přenosových systémů (služby, úloha vrstvy, adresy, směrování).
8. Síťová vrstva přenosových systémů (datagramy, tunelování, překlad, řízení provozu, IPv6).
9. Transportní vrstva přenosových systémů.
10. Relační vrstva přenosových systémů.
11. Prezentační vrstva přenosových systémů.
12. Aplikační vrstva přenosových systémů (doménový jmenný systém, telnet).
13. Aplikační vrstva přenosových systémů (webový a emailový systém).

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení, seznámení s předmětem, seznámení s prostředím Riverbed Modeler
2. Simulace základních síťových aplikací
3. Modelování páteřních a přístupových sítí s využitím technologie Ethernet
4. Srovnání bezdrátové a drátové technologie (WLAN a Ethernet)
5. Odlišnosti aplikačních protokolů
6. Srovnání technologií ATM (Asynchronous Transfer Mode) a Frame Relay
7. Technologie pro zajištění kvality služeb (QoS), mechanizmy front
8. Test, představení zadání samostatného projektu
9. Směrovací protokoly RIP a OSPF
10. Srovnání protokolů TCP (Transmission Control Protocol) a UDP (User Datagram Protocol)
11. Vypracování samostatného projektu
12. Dokončení samostatného projektu
13. Obhajoba samostatného projektu

eLearning