Detail předmětu

Teorie řízení

FEKT-BPC-TRBAk. rok: 2023/2024

Matematické modely dynamických systémů, přenosové funkce, frekvenční a přechodové charakteristiky, analýza stability a přesnosti regulačních soustav. Stavové zpětnovazební řízení. Diskrétní teorie řízení lineárních soustav. Navrhování zpětnovazebních soustav s analogovými a číslicovými regulátory.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Student by měl mít základní znalosti z matematiky (diferenciální rovnice, operátorový počet) a z teorie elektrických obvodů analogových i digitálních

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky zápočtu: alespoň 80% účast na cvičeních, zisk minimálně 10b z testů během semestru..

Závěrečná zkouška je písemná.

Student získá max 30 bodů z testů a 70 bodů za závěrečnou zkoušku.
Laboratorní výuka je povinná.
Nahrazení absence laboratorní výuky po domluvě s vedoucím cvičení

Učební cíle

Seznámit posluchače s teorií řízení lineárních soustav jako matematickým základem pro navrhování automatizovaných systémů.
Absolvent předmětu je schopen:
- pochopit vzájemný vztah mezi matematickým modelem soustavy a jejím dynamickým chováním
- pochopit vzájemnou sovislost dynamických modelů ve formě diferenciální rovnice, stavového popisu a přenosové funkce
- vysvětlit pojmy frekvenční charakteristika a přechodová funkce
- odvodit stabilitu zpětnovazební soustavy
- navrhnout vhodný zpětnovazební reglátor

Základní literatura

Skalický, J.: Teorie řízení, skripta FEKT, 2002
Norman S. Nise, Control Systems Engineering, ISBN 978-1118170519 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SEE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Matematické modely dynamických systémů
Stavový popis dynamických soustav
Přenosové funkce, frekvenční charakteristiky, přechodové funkce
Bloková schemata regulačních soustav
Stabilita zpětnovazebních soustav
Algoritmy navrhování regulátorů
Stavové zpětnovazební řízení
Stavové zpětnovazební řízení s pozorovatelem
Číslicové řídicí systémy
Diskrétní přenosové funkce
Stabilita diskrétních soustav
Metodika navrhování číslicových regulátorů
Diskrétní stavové řízení

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Simulace elektromechanických systémů
Frekvenční charakteristiky a přechodové funkce
Analýza citlivosti regulovaných soustav
Simulace soustavy se zpětnou vazbou
Návrh a simulace stavového regulátoru
Simulace diskrétní zpětnovazební soustavy
Simulace diskrétního stavového řízení

eLearning