Detail předmětu

Speciální toxikologie v životním prostředí

FCH-MC_SPTAk. rok: 2023/2024

Předmět zahrnuje několik kapitol ze speciální toxikologie: historie, principy vztahu dávka-účinek, interakce látek na různých úrovních. Přehled toxických účinků. Toxikologické charakteristiky prvků, anorganických, organických sloučenin, organokovových sloučenin, toxinů hub, řas, rostlin, živočichů. Předmět se skládá z přednášek a cvičení, v kterém si studenti prakticky vyzkouší stanovení některých rizikových a toxických látek.
Cílem předmětu je získat základní dovednosti přípravy vzorků pro toxickologickou analýzu, testů viability a cytotoxicity a identifikace vybraných biologicky aktivních látek metodami IR.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Znalosti z obecné toxikologie, anorganické a organické chemie, chemie životního prostředí, biochemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška ve formě písemného testu spolu s ústní částí zkoušky v rozsahu přednášek a doporučené literatury. Hodnocení předmětu je v návaznosti na skladbu předmětu, tj. přednášky a cvičení. Celkové hodnocení se skládá zápočtu a zkoušky: tzn. udělení zápočtu na cvičeních (100% účast na cvičení a odevzdání vhodných protokolů z cvičení) a poté následuje zkouška v písemné formě.

Účast na přednáškách je doporučená, ale není kontrolována. Nedílnou součástí výuky i kombinované formě výuky je e-learning výukový kurz rozdělen do bloků, v rámci které jsou studentům k dispozici pro podporu učení, včetně elektronických učebnic, prezentací, přednášek a dalších doplňkových materiálů.
Pro studenty kombinované formy studia jsou organizovány konzultace o tématech pro studenty prezenční formy studia. Konzultace jsou poskytovány i pro studenty prezenční formy studia na vyžádání.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout a objasnit toxické účinky látek a mechanismy toxických účínků na organismy, toxické působení prvků a jejich sloučenin, vybraných organických sloučenin, biologicky aktivních látek, toxinů hub, řas, rostlin, živočichů. Praktická část předmětu je zaměřena přípravu vzorků pro toxickologickou analýzu, testy viability a cytotoxicity a na rychlou identifikaci vybraných biologicky aktivních látek metodami IR. Součástí praktik je je vyhodnocení případové studie.
Absolvováním předmětu student získá nové znalosti, vědomosti a poznatky v následujících oblastech

1. Studenti budou schopni aplikace pojmů v oblasti speciální toxikologie a v jiných chemických a toxikologických oborech.
2. Studenti získají znalosti mechanismů toxických účínků na organismy, budou znát jednotlivé typy toxických účinků, studenti pochopí vliv faktorů (vnějších a vnitřních) na toxicitu látek.
3. Studenti získají znalosti a poznatky toxického působení prvků a jejich sloučenin, vybraných organických sloučenin, organoprvkových a organokovových sloučenin, alkaloidů, biologicky aktivních látek, toxinů hub, řas, rostlin, živočichů .
4. Studenti získají znalosti a dovednosti při přípravě adovednosti přípravy vzorků pro toxickologickou analýzu, testů viability a cytotoxicity a identifikace vybraných biologicky aktivních látek metodami IR.

Základní literatura

Fenton, J. J.: Toxicology, A case-Oriented Approach, CRC Press LCC, Florida, 2002 (EN)
Timbrell, J. A.: Introduction to Toxicology. Taylor and Francis, London, 1995 (EN)
Igor Linhart: Toxikologie, 2014, VŠCHT Praha (CS)
Miloň Tichý: Toxikologie pro chemiky, 2004, Karolinum (CS)
Karel Picka, Jiří Matoušek: Základy obecné a speciální toxikologie, 1996, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (CS)

Doporučená literatura

Ernest Hodgson: A Textbook of Modern Toxicology, 2011, Willey (EN)
Lindsay Murray, Frank Daly, Mike Cadogan: Toxicology Handbook, 2011, Elsevier (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Historie, vymezení předmětu speciální toxikologie, terminologie, principy.
2. Přehled toxických účinků látek, charakteristika, příklady látek.
3. Toxikologické charakteristiky prvků, anorganických a organokovových sloučenin
4. Toxikologické charakteristiky vybraných organických skupin a sloučenin.
5. Toxikologické charakteristiky toxinů hub, sinic, řas.
6. Toxikologické charakteristiky toxinů rostlin toxikologicky významné druhy rostlin (alkaloidy, biologicky aktivní látky).
7. Toxikologické charakteristiky toxinů živočichů, toxikologicky významné druhy živočichů.
8. Radiotoxikologie a toxikologie bojových chemických látek.
9. Případové studie.
10. Testy viability a cytotoxicity.
11. Příprava vzorků biotické a abiotické matrice pro analýzu.
12. Identifikace vybraných alkaloidů metodami FTIR.
13. Detekce a identifikace aktivních složek a pomocných látek metodami FTIR.

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Historie, vymezení předmětu speciální toxikologie, terminologie, principy.
2. Přehled toxických účinků látek, charakteristika, příklady látek.
3. Toxikologické charakteristiky prvků, anorganických a organokovových sloučenin
4. Toxikologické charakteristiky vybraných organických skupin a sloučenin.
5. Toxikologické charakteristiky toxinů hub, sinic, řas.
6. Toxikologické charakteristiky toxinů rostlin toxikologicky významné druhy rostlin (alkaloidy, biologicky aktivní látky).
7. Toxikologické charakteristiky toxinů živočichů, toxikologicky významné druhy živočichů.
8. Radiotoxikologie a toxikologie bojových chemických látek.
9. Případové studie.
10. Testy viability a cytotoxicity.
11. Příprava vzorků biotické a abiotické matrice pro analýzu.
12. Identifikace vybraných alkaloidů metodami FTIR.
13. Detekce a identifikace aktivních složek a pomocných látek metodami FTIR.

eLearning