Detail předmětu

Základy vědecké metrologie a řízení kvality

FSI-9ZVMAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na zvládnutí základů vědecké metrologie, teorie chyb a nejistot měření. Studenti se seznámí s metodami řízení procesů, systémovou a statistickou analýzou aplikovatelnou v řízení podniku i dílčích procesů. Studenti rovněž pochopí pravidla identifikace procesů a výběru statistických znaků procesů sériové a kusové výroby. Studenti zvládnou pravidla sběru a třídění dat, jejich analýzu a využití pro statistickou regulaci procesů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti ze základů metrologie, technologií a materiálů, dále znalosti fyziky a aplikované statistiky a základní znalosti managementu kvality.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška z oblasti problematiky dle osnovy a její aplikace v dané semestrální práci.
Předmět je realizován formou přednášek a konzultací, je kontrolovaná účast.

Učební cíle

Cílem předmětu „Základy vědecké metrologie a řízení kvality“ je získání teoretických a praktických znalostí z oblasti vědecké metrologie a systémů řízení kvality tak, aby byli doktorandi schopni samostatně řešit konkrétní vědecké úkoly v této oblasti.
Student získá ve smyslu uvedené anotace rozsáhlé a komplexní znalosti z oblasti vědecké metrologie a systémů řízení kvality, které mu umožní se v průmyslové praxi erudovaně zapojit do řešení různých souvisejících problémů.

Základní literatura

Gao, W. Metrology. Berlin: Springer, 2019. ISBN 978-981-10-4939-2. (EN)
MONTGOMERY, D. C. Introduction to Statistical Quality Control, Sixth Edition. Jefferson City: John Wiley & Sons, Inc., 2009. ISBN 978-0-470-16992-6. (EN)
JURAN, J. M. a GODFREY, A. B. Juran's Quality Control Handbook. 5. ed. New York [u.a.]: McGraw-Hill, 1999. ISBN 00-703-4003-X. (EN)
WILLINK, R. Measurement Uncertainty and Probability. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-113-9135-085. (EN)
TOŠENOVSKÝ, J. a NOSKIEVIČOVÁ, D. Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava: Montanex a.s., 2000. ISBN 80-7225-040-X. (CS)
JAROŠOVÁ E. a NOSKIEVIČOVÁ, D. Pokročilejší metody statistické regulace procesu. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5355-3. (CS)
RABINOVICH, Semyon G. Evaluating measurement accuracy. New York: Springer, 2013. ISBN ISBN978-1-4614-6716-8. (EN)
BUCHER, Jay L., ed. The Metrology Handbook. 2nd ed. Milwauke, Wis: ASQ Quality Press, 2012. ISBN 978-087-3898-386. (EN)
DRBÚL, M., ŠAJGALÍK, M. a kol. Strojárska metrológia a kvalita povrchov vytvorených technológiami obrábania. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2014, ITMS 22410320051. (SK)

Doporučená literatura

Wheeler, D.J. Understanding Statistical Process Control. Knoxville, Tennessee: SPC Press, 2019. ISBN 978-0-945320-69-2. (EN)
CURTIS, Mark A. and Francis T. FARAGO. Handbook of dimensional measurement. Fifth edition. South Norwalk: Industrial Press, 2014. ISBN 978-0-8311-3465-5. (EN)
JANKOVÝCH, R. a MAJTANÍK, J. Quality of Weapons and Ammunition I. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2008. 84 s. ISBN 978-80-7231-585-7. (EN)
KUPKA, K. Statistické řízení jakosti. Pardubice: TriloByte Statistical Software, 1997. ISBN 80-238-1818-X. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do vědecké metrologie, metrologický konfirmační systém
2. Chyby měření a jejich eliminace
3. Správnost a preciznost měření za podmínek opakovatelnosti a
reprodukovatelosti
4. Nejistota měření v ISO GPS
5. Statistické nástroje v metrologii
6. Statistická regulace procesů. Obecná pravidla pro statistickou regulaci.
7. Statistická regulace měřením. Regulační diagramy.
8. Způsobilost procesů. Indexy krátkodobé a dlouhodobé způsobilosti.
9. Způsobilost měřidel.
10. Statistická regulace srovnáváním. Regulační diagramy.