Detail předmětu

Konstruování a CAD - pokročilí

FSI-4KDAk. rok: 2023/2024

Kurz seznamuje studenty s moderními metodami konstruování v praktické aplikaci na vybraný strojní celek formou semestrálního projektu. Postup řešení se skládá ze zadání úkolu, sběru informací, návrhu variant a výběru optimálního řešení, tvorby návrhové sestavy, výrobní dokumentace vybraných součástí, 3D modelu a vypracování technické zprávy. Řešení projektu využívá možnosti licencovaných CAD programů s 3D modelářem a dalších výpočetních nástrojů pro návrh rozměrů standardních strojních konstrukčních prvků. V průběhu řešení se studenti seznámí také s analýzou technologičnosti konstrukčního řešení a možnostmi tvorby bezvýkresové výrobní dokumentace.

 

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Pokročilá znalost náležitostí výkresu součástí a montážních jednotek. Znalost normalizovaných strojních prvků a jejich užití. Znalost konstrukčních řešení pro ukládání rotačních součástí. Pokročilá znalost dostupného CAD systému s 3D modelářem, preferovaný je Autodesk Inventor.

 

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student odevzdá zpracované řešení zadaného konstrukčního projektu v předepsaných výstupech – technická zpráva včetně analýzy technologičnosti návrhu, 3D model s animací rozpadu celku, návrhový výkres sestavy a bezvýkresová výrobní dokumentace vybrané součásti. Vyučující posoudí technickou kvalitu řešení a splnění zadaných cílů. Při hodnocení lze přihlédnout také k individuální práci studenta v průběhu semestru, tj. pasivita ve cvičení má negativní dopad na výsledné hodnocení. Jestliže je výsledek vyhovující, určí se výsledná kvalifikace v souladu se stupnicí ECTS.

 

 

Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

 

 

Učební cíle

Cílem předmětu Konstruování a CAD je syntéza a praktická aplikace dílčích vědomostí získaných v předchozích konstrukčních předmětech do návrhu složitějšího konstrukčního celku. Téma zadání semestrálního projektu je odvozeno z reálných strojních problémů. Studenti zpracovávají po etapách ucelený konstrukční úkol s využitím CAD programů a inženýrských výpočetních nástrojů. Důraz je kladen také na schopnost obhájit navržené řešení formou konzultace s vyučujícím a prezentaci výsledků práce. Absolventi budou schopni rozměrově a funkčně navrhnout konstrukci složitějšího soustrojí složeného z více základních normalizovaných i nenormalizovaných strojních součástí, posoudit technologičnost návrhu a obhájit navržené řešení. 

 

 

Schopnost samostatného a tvůrčího myšlení v rámci zadaného konstrukčního úkolu s možností uplatnění originálního řešení problému.

Schopnost individuálně diskutovat navržené řešení, prezentovat a obhájit jej.

Schopnost návrhu konstrukčního celku s využitím metodického přístupu, který zahrnuje analýzu úkolu, sběr informací, návrh variant, výběr optimálního řešení, tvorbu návrhové sestavy, výrobní dokumentace vybraných součástí, 3D modelu a vypracování technické zprávy.

Schopnost základního posouzení technologičnosti konstrukčního řešení.

Pokročilá schopnost využití CAD programů s 3D modelářem a výpočetních nástrojů pro návrh rozměrů standardních strojních konstrukčních prvků. 

 

 

Základní literatura

Normy ISO, EN, ČSN (CS)
CHILDS, P. R. N. Mechanical design engineering handbook. Amsterdam: Butterworth-Heinemann, 2014. ISBN 978-0-08-097759-1. Available at: https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpMDEH0002/mechanical-design-engineering/mechanical-design-engineering. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace STI , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Základy metodiky konstruování, algoritmus řešení konstrukčního úkolu. Zadání semestrálního projektu.
 • Seznámení s nástrojem Design accelerator v Autodesk Inventor. Dimenzování rozměrů součástí, rozměrové a kontrolní výpočty.
 • Návrhový výkres sestavy, návrh tolerancí, uložení součástí a rozměrové obvody. Konzultace postupu řešení.
 • Ekonomická rozvaha. Konzultace postupu řešení.
 • Bezvýkresová výrobní dokumentace. Konzultace postupu řešení.
 • Seznámení s nástrojem pro animaci v programu Autodesk Inventor, zásady prezentace výsledků práce. Konzultace postupu řešení.
 • Dimenzovaní a návrhové výpočty – konzultace.
 • Návrhová výkres sestavy, návrh uložení součástí – konzultace.
 • Výrobní dokumentace součástí - konzultace.
 • Technická zpráva a analýza ekonomičnosti řešení - konzultace.
 • Odevzdání semestrálního projektu.
 • Hodnocení, kontrola oprav a úplnosti konstrukčního úkolu. Klasifikovaný zápočet.

eLearning