Detail předmětu

Průmyslový projekt (N-MAI)

FSI-0PPSAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na získání praktických dovedností a zkušeností řešením konkrétního problému, zadaného průmyslovým podnikem. Důraz je kladen na aplikaci poznatků v konkrétních podmínkách výrobní praxe. Zadání tématu provádí firma po dohodě s koordinátorem předmětu na ústavu nebo odboru. Student řeší zadaný problém zcela samostatně; postup práce a realizaci zadání konzultuje s odpovědným pracovníkem firmy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokládají se teoretické znalosti získané během dosavadního studia, které se vztahují k zaměření průmyslového projektu. Předmět je přípravou na řešení diplomového projektu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je udělen na základě obhajoby písemně zpracovaných výsledků projektu před jeho koordinátorem nebo pověřeným školitelem projektu.

Koordinátor projektů: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., druckmuller@fme.vutbr.cz, tel: 5 4114 2727
Projektově orientovaná praxe probíhá dle instrukcí pověřeného pracovníka ústavu (koordinátora spolupráce s podniky).

Učební cíle

Připravit studenta k samostatné práci při řešení konkrétního úkolu v průmyslové praxi a naučit ho výsledky práce prezentovat a obhájit. Dalším cílem je připravit studenta k řešení diplomového projektu a k osvojení zásad práce na projektu.
Posluchači se naučí aplikovat teoretické znalosti na konkrétní praktické případy. Doplní si znalosti o praktické dovednosti v rámci studovaného oboru nebo specializace, seznámí se se způsobem fungování firmy, naučí se komunikačním dovednostem, prezentaci, sebeprezentaci a týmové práci. V řadě případů si doplní také odborné jazykové kompetence.

Základní literatura

S ohledem na konkrétní zadání

Doporučená literatura

S ohledem na konkrétní zadání

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-MAI-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

120 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah a průběh je individuální; určuje koordinátor spolupráce s podniky na ústavu po konzultaci s odpovědným pracovníkem podniku.

eLearning