Detail předmětu

Průmyslový projekt (N-IMB)

FSI-0PPRAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na získání praktických dovedností a zkušeností řešením konkrétního problému, zadaného průmyslovým podnikem. Konkrétní téma si student zajistí zcela samostatně. Důraz je kladen na aplikaci poznatků v konkrétních podmínkách výrobní praxe. Zadání tématu provádí firma po dohodě s koordinátorem předmětu na ústavu nebo odboru. Student řeší zadaný problém zcela samostatně; postup práce a realizaci zadání konzultuje s odpovědným pracovníkem firmy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Předpokládají se teoretické znalosti získané během dosavadního studia a předem zajištěné téma průmyslového projektu. Předmět je přípravou na řešení diplomového projektu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Klasifikovaný zápočet je udělen na základě obhajoby písemně zpracovaných výsledků projektu před jeho koordinátorem nebo pověřeným školitelem projektu.

Koordinátor projektů: doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D., fuis@fme.vutbr.cz, tel: 5 4114 2891
Projektově orientovaná praxe probíhá dle instrukcí pověřeného pracovníka ústavu (koordinátora spolupráce s podniky).

Učební cíle

Připravit studenta k samostatné práci při řešení konkrétního úkolu v průmyslové praxi a naučit ho výsledky práce prezentovat a obhájit. Dalším cílem je připravit studenta k řešení diplomového projektu a k osvojení zásad práce na projektu.
Poznámka: Student může provést volbu předmětu "Průmyslový projekt" teprve v okamžiku, kdy má zajištěno téma práce.
Posluchači se naučí aplikovat teoretické znalosti na konkrétní praktické případy. Doplní si znalosti o praktické dovednosti v rámci studovaného oboru nebo specializace, seznámí se se způsobem fungování firmy, naučí se komunikačním dovednostem, prezentaci, sebeprezentaci a týmové práci. V řadě případů si doplní také odborné jazykové kompetence.

Základní literatura

S ohledem na konkrétní zadání, by instructions of supervisor

Doporučená literatura

S ohledem na konkrétní zadání

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-IMB-P magisterský navazující

    specializace BIO , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    specializace IME , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

120 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah a průběh je individuální; určuje koordinátor spolupráce s podniky na ústavu po konzultaci s odpovědným pracovníkem podniku.