Detail předmětu

Analytický projekt

FSI-ZAPAk. rok: 2023/2024

Řeší se uzavřená úloha spočívající v praktické analýze napětí a deformací modelového konstrukčního prvku, jako např. hák, nosník s vrubem apod. K analýze součásti studenti aplikují analytický, numerický a experimentální přístup. Na závěr kriticky hodnotí dosažené výsledky a navrhnou optimalizovanou geometrii součásti v kritickém místě. Zadaný problém řeší týmy o maximálně 4 studentech pod vedením vyučujícího. Studenti si musí rozdělit kompetence v týmu, plánovat postup, jakým chtějí problém řešit, a zodpovídají za dosažené výsledky. Při řešení jsou vedeni k systematické inženýrské práci a dostávají zpětnou vazbu v rámci pravidelných konzultací. Absolvování předmětu je klíčové pro úspěch v navazujícím předmětu Konstrukční projekt, kde se řeší otevřená praktická úloha.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

10

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

- znalosti z oblasti analýzy napětí a deformací strojních součástí a jejich návrhu a kontroly na úrovní absolventa bakalářského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky získání zápočtu:
- aktivní účast na cvičeních,
- odevzdání kompletně vypracovaného projektu v digitální a tištěné formě (technická zpráva).
Podmínky získání zkoušky:
- úspěšná obhajoba řešení projektu před komisí (probíhá v týmu a je nutnou prerekvizitou k postoupení k druhé části zkoušky),
- úspěšné absolvování individuální rozpravy před komisí (pro úspěch je klíčové sdílet znalosti o řešení projektu mezi všemi členy týmu),
- celková známka je sestavena na základě hodnocení v obou částech zkoušky. Celkem je možno získat až 100 bodů, výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.

Cvičení: účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím, povolují se maximálně dvě omluvené absence za semestr. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci garanta předmětu.

Učební cíle

Absolventi budou schopni individuálně i formou týmové práce řešit praktický inženýrský problém s vhodným využitím analytických, numerických nebo experimentálních metod pro analýzu napětí a deformací a metod pro řízení projektu.
- Schopnost efektivní aplikace analytických, numerických a experimentálních postupů v oblasti inženýrské analýzy napětí a deformací.
- Schopnost samostatné a systematické inženýrské práce.
- Schopnost řešit složitější inženýrský problém v týmu.
- Znalost nástrojů projektového řízení a jejich praktické aplikace.
- Schopnost prezentovat, konfrontovat a kriticky zhodnotit individuální dílčí řešení v rámci kolektivu řešitelů a efektivně sdílet své znalosti.

Základní literatura

NAKASONE, Y., S. YOSHIMOTO a T. A. STOLARSKI. Engineering analysis with ANSYS software. Boston: Butterworth-Heinemann, 2006. ISBN 978-0750668750. (EN)
KUTZ, M. Handbook of measurement in science and engineering. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2013. ISBN 978-0-470-40477-5. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSI-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Příprava experimentálního měření, realizace měřicího řetězce, kalibrace.
- Realizace zatěžování součásti.
- Analýza napětí a deformací s využitím experimentu (tenzometrické měření).

Cvičení s počítačovou podporou

84 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení s poč. podporou je realizováno blokovou formou s progresivním objemem výuky od začátku ke konci semestru.
- Rozdělení kompetencí členů týmu a sestavení plánu řešení projektu.
- Rešerše zadaného problému.
- Analýza napětí a deformací s využitím analytických metod – teorie elasticity.
- Analýza napětí a deformací s využitím numerických metod - MKP.
- Zpracování experimentálně získaných dat.
- Srovnání a diskuse dosažených výsledků.
- Optimalizace geometrie součásti.
- Zpracování závěrečné zprávy.

eLearning