Detail předmětu

Techniky motivace

FSI-XTMAk. rok: 2023/2024

Předmět Techniky motivace prohlubuje a rozšiřuje dosavadní poznatky a dovednosti studentek a studentů v oblasti ovlivňování lidí a jejich pracovního výkonu.
Obsahem předmětu je zejména: Psychologie osobnosti, psychologie práce a organizace. Psychologie v personálním managementu. Pracovní skupina a tým, role a pravomoci. Řídící pracovník. Time management, plánování, delegování. Firemní kultura. Psychologie komunikace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Doporučené publikace:
FRANKOVÁ, E. Manažerská psychologie I. Studijní text pro studium předmětu v kombinované formě studia. Brno: FP VUT v Brně, 2005.
PAUKNEROVÁ, D. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2., přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada 2006. ISBN 80-247-1706-9.
(případně místo Pauknerové, D. a kol. náhradní kniha PROVAZNÍK, V. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha:Grada Publishing, 2002).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu: Presence ve cvičení. Vypracování seminární práce na téma vypsané na začátku semestru.
Studenti se musí podrobit zkoušce. Klasifikační hodnocení studenta dle ECTS: výborně (90-100 bodů), velmi dobře (80-89 bodů), dobře (70-79 bodů), uspokojivě (60-69 bodů), dostatečně (50-59 bodů), nevyhovující (0-49 bodů).
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních povinná a kontrolovaná.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti základních psychologických pojmu, zákonitostí a teorií, zejména z oblasti kognitivní a sociální psychologie, interpersonální komunikace, motivace a osobnosti.
Prezentovat prohloubené a rozšířené poznatky z oblasti motivace lidského chování a pracovního jednání, a to včetně výkladových modelů a výhod a nevýhod jejich praktické aplikace při cíleném ovlivňování lidí v hospodářské praxi. Umožnit studentkám a studentům prohloubit si a rozšířit manažerské dovednosti v oblasti konkrétních postupů použitelných při efektivním ovlivňování motivace pracovního jednání, a to jak v individuální, tak i týmové a organizační rovině.
Možnost získat zejména tyto poznatky: postavení a význam motivace v osobnosti člověka; zdroje motivace; motivační dynamika; třídění motivů; konflikty motivů a jejich následky; modely motivace lidského chování a pracovního jednání a jejich aplikace při ovlivňování lidí v hospodářské praxi; metody poznávání motivace; motivační profil; vztah mezi motivací, tvořivostí a sociální komunikací; vztah mezi motivací a stimulací; postavení a význam stimulace v podnikové praxi; přehled stimulů a strategie jejich cíleného užití; manažerské postupy při řízení a vedení lidí a při jejich cílené stimulaci; psychologická smlouva; motivační program podniku a jeho tvorba; metody zjišťování účinnosti stimulace.
Možnost získat zejména tyto dovednosti: motivování sebe sama; osobní marketing; cílené stimulování druhých vlastním příkladem, tvořivou komunikací a pozitivními postupy řízení a vedení.

Základní literatura

RYAN, Richard M. The Oxford handbook of human motivation. New York: Oxford University Press, 2 Revised edition. 2019. ISBN 9780190666453. (EN)
LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. a kol. Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0648-2. (CS)
PROVAZNÍK, V. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0470-6. (CS)
BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. & kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2002. 2. rozšířené vydání. ISBN 80-7261-064-3. (CS)

Doporučená literatura

BEDRNOVÁ, E. a kol. Duševní hygiena a sebeřízení pro vysokoškoláky a mladé manažery. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 80-7168-681-6.
FRANKOVÁ, E. Manažerská psychologie. Brno: VUT,1996. ISBN 80-214-0752-2.
NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie.Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0690-7.
PETERS, TJ. a WATERMAN, R.H. Hledání dokonalosti. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0313-7. (CS)
FRANKOVÁ, E. Manažerská psychologie I. Studijní text pro studium předmětu v kombinované formě studia. Brno: FP VUT v Brně, 2005. (CS)
FRANKOVÁ, E. Komunikace v řízení. Brno: CERM, 2007. (CS)
TOHM, B. Motivation Techniques. Wiles Bondi & Assoc, 1991. ISBN-13: 978-9992026632. (EN)
STACEY, R. Tools and Techniques of Leadership and Management: Meeting the Challenge of Complexity. Routledge, 2012. 192 p. ISBN-13: 978-0415531184. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSB-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Trénink vybraných metod a postupů formou případových studií a manažerských her.

eLearning