Detail předmětu

Praktická metrologie

FSI-XPTAk. rok: 2023/2024

Jedná se o kurz v oblasti metrologie, předmět seznamuje studenty s metrologii v ČR, v EU a ve světě, dále s principy měření s důrazem na praktickou stránku kontroly rozměrů, geometrického tolerování a hodnocení textury povrchu. Speciální důraz je věnován problematice 3-D měření a programové podpoře metrologických procesů v systému ISO GPS.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Základní znalosti strojírenské technologie, znalost matematiky a základů statistiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních, správnost vypracování výpočtových zadání a aktivita studenta při jejich zpracování.
Zkouška bude mít písemnou a ústní část. Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.
Přednášky jsou dobrovolné, avšak doporučené. Zameškanou laboratorní výuku lze v omluvených případech nahradit s jinou studijní skupinou po domluvě s učitelem z této skupiny nebo opět v omluvených případech na konci semestru v rámci náhradních laboratorních cvičení.

Učební cíle

Seznámit studenty s pojmy v oblasti metrologie a postupy při používání a volbě měřidel a měřicích metod.
Teoretické znalosti z oblasti metrologie získané na přednáškách. Praktické znalosti měření z cvičení, zpracování měřených veličin v souladu s geometrickými požadavky na výrobky (GPS).

Základní literatura

BUCHER, Jay L. The Metrology Handbook. 2nd ed. Milwauke, Wis: ASQ Quality Press, 2012. ISBN 978-087-3898-386. (EN)
DRBÚL, M., ŠAJGALÍK, M. a kol. Strojárska metrológia a kvalita povrchov vytvorených technológiami obrábania. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2014, ITMS 22410320051. (CS)
Balasubramanian Muralikrishnan and Jayaraman Raja. Computational Surface and Roundness Metrology. Berlin: Springer, 2009. ISBN: 978-1-84800-296-8. (EN)
Gao, W. Metrology. Berlin: Springer, 2019. ISBN 978-981-10-4939-2. (EN)
CURTIS, Mark A. and Francis T. FARAGO. Handbook of dimensional measurement. Fifth edition. South Norwalk: Industrial Press, 2014. ISBN 978-0-8311-3465-5. (EN)
MITRA, Amitava. Fundamentals of Quality Control and Improvement, 4th Edition. 4. vydání. USA: WILEY, 2016. ISBN 978-1-118-70514-8. (EN)
SIMMONS, Colin, Dennis MAGUIRE and Neil PHELPS. Manual of Engineering Drawing. 5. vydání. GB: Butterworth-Heinemann, 2020. ISBN 978-0-12-818482-0. (EN)

Doporučená literatura

SUGA, N. Metrology Handbook: The Science of Measurement. 1st. edition. Mitutoyo (UK) Ltd., 2007. 260 p. ISBN-13: 978-0955613302. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSB-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Metrologie v ČR, metrologie v EU a ve světě
2. Statistické nástroje v metrologii, kalibrace měřidel
3. Vhodnost a způsobilost měřidel
4. Geometrické specifikace výrobků (GPS) 
5. Metrologie rozměru 
6. Metrologie vzdálenosti
7. Geometrické tolerance v systému ISO GPS
8. Metrologie textury v systému ISO GPS

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Bezpečnost práce v laboratoři, zadání cvičení, požadavky na protokoly z laboratorních cvičení
2.Softwary pro řízení procesu měření
3.Statistické vyhodnocení měření, kalibrace měřidel
4.Konfigurace manuálního souřadnicového měřícího stroje (SMS), příprava plánu měření/Konfigurace optického profilometru, příprava vzorků pro měření
5.Konfigurace optického profilometru, příprava vzorků pro měření/ Konfigurace manuálního souřadnicového měřícího stroje (SMS), příprava plánu měření
6.Kalibrace doteků, vyrovnání/ Příprava měření, vyrovnání analyzovaných povrchů
7.Příprava měření, vyrovnání analyzovaných povrchů/ Kalibrace doteků, vyrovnání
8.Měření geometrických elementů na manuálním SMS/ 3D (topografická) měření různých povrchů
9.3D (topografická) měření různých povrchů/ Měření geometrických elementů na manuálním SMS
10.Analýza rozměrů, tvaru a polohy elementů/ Výpočet a analýza 2D parametrů textury povrchu
11.Výpočet a analýza 2D parametrů textury povrchu/ Analýza rozměrů, tvaru a polohy elementů
12.Vytváření dílčích programů v CNC režimu/ Výpočet plošných parametrů textury povrchu
13.Výpočet plošných parametrů textury povrchu/ Vytváření dílčích programů v CNC režimu

eLearning