Detail předmětu

Diplomový projekt II (M-MAI)

FSI-SD4Ak. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na vedení studentů při realizaci jejich diplomových prací. Pozornost je věnována rešeršní činnosti, studiu odborné literatury a vytváření software na PC pro splnění úkolů stanovených v zadání diplomové práce. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti aplikované matematiky a na včasné dokončení práce. Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu diplomové práce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je zakončen zápočtem, k jehož získání musejí studenti prokázat aktivní práci na diplomovém projektu, kterou potvrdí jeho vedoucí.


Výuka bude kontrolována prostřednictvím vedoucího diplomové práce. Pokud tento nebude s výsledky studenta spokojen, bude mu uožena práce na diplomovém projektu nad rámec tohoto předmětu.

Učební cíle

Předmět zajišťuje minimum soustavné práce na diplomovém projektu tak, aby během semestru student projekt úspěšně dokončil.


Student prokáže schopnost práce na realizaci zadané projektu z oblasti aplikované matematiky.

Základní literatura

Konkrétní literatura, která se vztahuje k diplomové práci, je určena vedoucím práce (CS)
The basic literature related the diploma theses is given the theses supervisors. (EN)

Doporučená literatura

Konkrétní literatura, která se vztahuje k diplomové práci, je doporučena vedoucím práce. (CS)

Concrete literature related the diploma thesis is recommended by the thesis supervisor.


Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-MAI-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

91 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální; určuje vedoucí diplomového projektu.