Detail předmětu

Diplomový projekt I (N-MAI)

FSI-SD3Ak. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na vedení studentů při realizaci jejich diplomových prací. Pozornost je věnována rešeršní činnosti, studiu odborné literatury a vytváření software na PC pro splnění úkolů stanovených v zadání diplomové práce. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti aplikované matematiky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu diplomové práce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předemět je ukončen zápočtem, k jehož udělení musí student prokázat aktivní práci na diplomovém projektu potvrzenou vedoucím projektu.


Výuka bude kontrolována prostřednictvím vedoucího diplomové práce. Pokud tento nebude s výsledky spokojen, bude studentovi uložena práce na diplomovém projektu nad rámec předmětu.

Učební cíle

Předmět zajišťuje minimum soustavné práce na diplomovém projektu tak, aby jej student během následujícího semestru úspěšně dokončil.


Studenti dosáhnou dílčích výsledků svých diplomových, které v následujícím semestru dokončí.

Základní literatura

Literatura je zadána vedoucím diplomové práce. (CS)
The literature is prescribed by the diploma thesis supervisor. (EN)

Doporučená literatura

The literature is recommended by the diploma thesis supervisor. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-MAI-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

65 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka je individuální, její náplň určuje vedoucí diplomové práce.