Detail předmětu

Základy zpracování signálů

FSI-RSZAk. rok: 2023/2024

V předmětu se posluchači seznámí se základními teoretickými poznatky z oblasti číslicového zpracování jednorozměrných signálů, které si procvičí na úlohách v prostředí Matlab. Důraz je kladen na pochopení základních termínů oboru a metod zpracování (signál, vzorkování, diskretizace, kvantifikace, konvoluce, Fourierova transformace, IIR a FIR filtrace).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

základy Matlabu (nebo Octave), konkrétně práce s maticemi a vektory, jednoduché grafy, základy programování

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet bude udělen na základě hodnocení samostatného projektu, ve kterém musí student prokázat schopnost využít možností MATLABu k řešení zadané úlohy: navržení filtru pro jednorozměrný signál.
Účast na cvičení je povinná. Vedoucí cvičení provádějí průběžnou kontrolu přítomnosti studentů, jejich aktivity a základních znalostí. Neomluvená neúčast je důvodem k neudělení zápočtu.
Jednorázovou neúčast je možno nahradit cvičením s jinou skupinou v tomtéž týdnu nebo zadáním náhradních úloh, delší neúčast se nahrazuje vypracováním náhradních úloh podle pokynů cvičícího.

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy zpracování signálů, především s číslicovým zpracováním jednorozměrných signálů. Významnou část kurzu tvoří praktické úlohy realizované pomocí prostředí Matlab.
Absolvent bude po absolvování kurzu rozumět základním termínům z oboru zpracování signálu, bude schopen analyzovat jednorozměrný signál a navrhnout filtr pro zadanou aplikaci v prostředí Matlab.

Základní literatura

Zaplatílek K., Doňar B.: Matlab - začínáme se signály, BEN,Praha, 2006
Jan. J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů, VUT v Brně, 1997
SMITH, S. W. The Scientist and Engineer’s Guide to Digital Signal Processing. California Technical Pub., 1997. 626 p. ISBN: 9780966017632.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-IMB-P magisterský navazující

    specializace BIO , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    specializace IME , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-MET-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Co je to signál. Klasifikace. Proč se zpracovává. Aplikace.
2. Spojitý / diskrétní signál, vzorkování, diskretizace, kvantování
3. Spojité systémy a jejich popis
4. Diskrétní signály
5. Lineární soustavy, princip superpozice, dekompozice
6. Konvoluce
7. Fourierova transformace
8. Fourierova transformace, vlastnosti
9. Digitální filtry, úvod
10. IIR filtry
11. FIR filtry
12. Aplikace
13. Kalmanův filtr

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Opakování Matlabu. Signal Processing Toolbox.
2. Načtení signálu, generování signálů
3. Analýza v časové oblasti
4. příkaz SPTool
5. Konvoluce
6. Korelační analýza
7. Spektrální analýza - úvod
8. Diskrétní Fourierova transformace
9. Filtrace - úvod
10. Filtrace – příkaz FDATool
11. Filtrace, aplikace
12. Časově frekvenční analýza, spektrogram
13. Kalmanův filtr, nelinární verze KF

eLearning