Detail předmětu

Diplomový projekt (M-IMB)

FSI-RDPAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury, vyhledávání zdrojů na internetu a vytváření programů na PC pro přípravu diplomové práce. Důraz je kladen na samostatnou práci na PC.

Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

12

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu diplomové práce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je udělen vedoucím diplomového projektu na základě aktivní práce studenta, doložené odevzdáním samostatně zpracované diplomové práce v předepsaném termínu.


Výuka se kontroluje prostřednictvím vedoucího diplomové práce. Pokud tento nebude s výsledky studenta spokojen, bude mu uložena práce na diplomovém projektu nad rámec tohoto předmětu.

Učební cíle

Předmět zajišťuje minimum soustavné práce na diplomovém projektu tak, aby během semestru student úspěšně dokončil diplomový projekt.
Student prokáže schopnost práce na diplomovém projektu.

Základní literatura

podle pokynů školitele, by instructions of supervisor

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-IMB-P magisterský navazující

    specializace IME , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální; určuje vedoucí diplomového projektu.