Detail předmětu

Traktory

FSI-QTAk. rok: 2023/2024

Předmět seznamuje studenty se stavbou jednotlivých funkčních skupin traktorů se zaměřením na docílení maximální tahové účinnosti.
Důraz je kladen na přenos výkonu tahem - tahové charakteristiky, přenos výkonu přes vývodový hřídel a pracovní výkonnosti traktorových souprav. Jedná se zejména o jízdní mechaniku, interakci s terénem, tahové vlastnosti a adhezní zatížení hnacích kol ve vztahu k limitnímu zatížení podložky, nápravové tlaky. Statiku traktorů ve spojení s připojenými stroji, pohyb traktoru po svahu, překonávání odporů, užitečné a ztrátové výkony traktorů. Předmět hodnotí jednotlivé systémy přenosu hnací síly traktorů z hlediska dosahovaných účinností a tahových výkonů, ukazuje na možnosti zvýšení tahové účinnosti pomocí regulační hydrauliky traktorů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Základní znalosti spalovacích motorů a dynamiky vozidel.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu: aktivní účast ve cvičeních. Získání min. 10 bodů (ze 30 možných) na kontrolní práce, jejichž termín konání je stanoven na začátku semestru. Absolvování terénních měření a měření na zkušební dráze.
Zkouška je písemná a ústní. Do klasifikačního hodnocení se zahrnují výsledky z kontrolních prací ve cvičeních a vědomosti studenta při zkoušce.


Výuka ve cvičeních je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů a ve zcela výjimečných případech je řešena individuálně s garantem předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s užitnými vlastnostmi traktorů a s možnostmi, jak docílit maximální možnou efektivitu přenosu výkonu motoru na tahový výkon traktoru. Úkolem je pochopení souvislostí mezi technickými možnostmi traktorů a možnostmi terramechaniky s limitním zatížením náprav.


Předmět umožňuje studentům získat přehled o současném stavu
konstrukce traktorů, jedná se zejména o funkční uzly přenosu
hnací síly, které jsou řazené při zatížení, znalosti o hydrostatických
pohonech, regulační hydraulice, speciálních závěsech a dalších
exploatačních zařízeních traktorů. Znalosti umožní zodpovědnější
rozhodování o výběru, nasazení a využití traktorů v provozu.

Základní literatura

Wong , J.Y.: Terramechanics and Off-Road Vehicle Engineering. Elsevier 2009. pp.488. ISBN: 978-0-7506-8561-0
Sanjay Kumar: A Text Book of Tractor at a Glance, Vydavatel: International Book Distributing Company, 510 str., rok vydání 2007, ISBN: 9788181891853
Reinius,K.T.: Traktoren-Technik und ihre Anwendung.
BAUER, František, Pavel SEDLÁK a Tomáš ŠMERDA. Traktory. 1. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2006. ISBN 80-867-2615-0. (CS)
Semetko,J. a kolektiv: Mobilní energetické prostředky 2 (Mechanizmy vozidel).
Semetko,J. a kolektiv: Mobilní energetické prostředky 3 (Traktory a automobily).

Doporučená literatura

WONG, J. Y. Terramechanics and off-road vehicle engineering: Terrain behavior, off-road vehicle performance and design. Second edition. Kidlington, Oxford: Elsevier/BH, 2010. ISBN 978-0-7506-8561-0. (EN)
Sanjay Kumar: A Text Book of Tractor at a Glance, Vydavatel: International Book Distributing Company, 510 str., rok vydání 2007, ISBN: 9788181891853 (EN)
BAUER, František, Pavel SEDLÁK a Tomáš ŠMERDA. Traktory. 1. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2006. ISBN 80-867-2615-0. (CS)
OBŮRKA, Stanislav. Traktory. Brno: Ediční středisko VUT, 1990, 155 s. : obr., tab., grafy. ISBN 80-214-0081-1. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-ADI-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ústrojí přenosu hnací síly.
2. Násobiče, převodovky a pohon vývodového hřídele.
3. Hydrostat.pohony traktorů, perspektivní směry v přenosu hnací síly.
4. Exploatační vybavení a regulační hydraulika traktorů.
5. Síly působící na traktor s nářadím.
6. Traktor s pohonem všech kol.
7. Síly působící na pásový traktor v agregaci s nářadím.
8. Odpor valení, hnací síla, prokluz, práce na svahu, stabilita.
9. Výkonová bilance, přenos výkonu tahem a vývodovým hřídelem.
10. Adheze a tahová účinnost, tahové a brzdné vlastnosti.
11. Tahové charakteristiky.
12. Sestavování traktorových souprav.
13. Výkonnosti traktorových souprav.

Laboratorní cvičení

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Praktické měření převodovek, pilový diagram.
 2. Praktické měření regulačních systémů tříbodového závěsu.
 3. Výkonová bilance, přenos výkonu tahem a vývodovým hřídelem.
 4. Měření na válcových dynamometrech.
 5. Adheze a tahová účinnost, tahové a brzdné vlastnosti.
 6. Tahové charakteristiky.

Cvičení

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Ústrojí přenosu hnací síly.
 2. Násobiče, převodovky a pohon vývodového hřídele.
 3. Exploatační vybavení a regulační hydraulika traktorů.
 4. Síly působící na traktor s nářadím.
 5. Traktor s pohonem všech kol.
 6. Výkonová bilance, přenos výkonu tahem a vývodovým hřídelem.

eLearning