Detail předmětu

Technika snižování průmyslových škodlivin

FSI-QSSAk. rok: 2023/2024

Technika snižování průmyslových škodlivin. Rozbor příčin a následků produkce znečištění provázející technologie výroby a činnost dopravních zařízení, stavebních strojů a strojů na výrobu stavebních hmot. Tvorba ekologických parametrů kvality konstrukčních a stavebních materiálů, dopravních a stavebních strojů, hodnocení zdrojů prašnosti, hluku, vibrací, odpadního tepla, ionizačního záření. Měřící technika, odlučovací technika.
Konstrukční možnosti snižování rizika prachu a chemických škodlivin při navrhování technologií.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z technické mechaniky, fyziky, vyšší matematiky, částí strojů a jejich mechanismů, fyziky materiálů a základů elektrotechniky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška ověří znalosti a schopnosti studentů včetně jejich užití v praxi.
Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s garantem předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je dát studentům přehled o fyzikálních,
chemických a konstrukčních principech snižování průmyslových
škodlivin.
Porozumění některým vybraným fyzikálním i chemickým principům
snižování průmyslových škodlivin, principům odlučovačů, filtrů,
uzavřených technologických okruhů.

Základní literatura

KURAŠ, Mečislav. Odpady a jejich zpracování. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2014, 343 s. : il. ; 25 cm. ISBN 978-80-86832-80-7. (CS)
RICHTER, Jan, Petr STEHLÍK a Tomáš SVĚRÁK. Chemické inženýrství I. Brno: VUT, 2004, 228 s. ISBN 80-214-2568-7. (CS)
SEADER, J.D., Ernest HENLEY a Keith D. ROPER. Separation Process Principles. 2010. ISBN MALHOTRA, Depeak. Recent Advances in Mineral Proce. (EN)
MALÁŠEK, Jiří. TECHNIKA SNIŽOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH ŠKODLIVIN [online]. VUT v Brně. Brno, 2007 [cit. 2017-10-09]. (CS)
DE NEVERS, Noel. Air Pollution Control Engineering. ASIN: B0084V18VM. Waveland Pr., 2010. (EN)
KIZLINK, Juraj. Odpady: sběr, zpracování, zužitkování, zneškodnění, legislativa. 3., upr. a rozš. vyd., V Akademickém nakl. CERM 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014, 483 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 30 cm. ISBN 978-80-7204-884-7. (CS)

Doporučená literatura

KURAŠ, Mečislav. Odpady a jejich zpracování. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2014, 343 s. : il. ; 25 cm. ISBN 978-80-86832-80-7. (CS)
RICHTER, Jan, Petr STEHLÍK a Tomáš SVĚRÁK. Chemické inženýrství I. Brno: VUT, 2004, 228 s. ISBN 80-214-2568-7. (CS)
SEADER, J.D., Ernest HENLEY a Keith D. ROPER. Separation Process Principles. 2010. ISBN MALHOTRA, Depeak. Recent Advances in Mineral Proce. (EN)
MALÁŠEK, Jiří. TECHNIKA SNIŽOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH ŠKODLIVIN [online]. VUT v Brně. Brno, 2007 [cit. 2017-10-09]. (CS)
DE NEVERS, Noel. Air Pollution Control Engineering. ASIN: B0084V18VM. Waveland Pr., 2010. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podstata vzniku průmyslových škodlivin a uzavírání otevřených technologických procesů.
2. Spalování odpadů.
3. Typy a zpracování nebezpečných chemických odpadů.
4. Fyzikální a chemické způsoby zneškodňování odpadů.
5. Přepracování odpadů ve zpracovatelských střediscích.
6. Zneškodňování a zpracování radioaktivních odpadů.
7. Základní fyzikální vlastnosti částic.
8. Elektrické vlastnosti částic.
9. Elektrické síly působící na částice.
10.Suché mechanické odlučovače.
11.Mokré mechanické odlučovače.
12.Filtry.
13.Filtrace, usazování. Elektrické odlučovače.

eLearning