Detail předmětu

Multifyzikální simulace v automobilovém průmyslu

FSI-QMOAk. rok: 2023/2024

Předmět studentům poskytne přehled o soudobých výpočtových simulacích proudění tekutin a jejich interakcích s pevnými tělesy využívaných při vývoji dopravních prostředků. V rámci předmětu jsou představeny popisy hlavních fyzikálních dějů se zaměřením na vzájemné interakce. Upřednostněny jsou v praxi využitelné poznatky zahrnující mazání a výpočtovou dynamiku tekutin (CFD). Důraz je kladen na praktické využití simulací v rámci komerčních programů. Výpočtové simulace jsou aplikovány na typické úlohy vyskytující se v automobilovém průmyslu, jako jsou interakce komponent pohonných jednotek prostřednictvím ložisek, obtékání karoserie vozidel nebo interakce lopatek turbodmychadel s proudící tekutinou.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Znalosti matematiky vyučované v bakalářském studiu a nezbytně zahrnující lineární algebru (matice, determinanty, soustavy lineárních rovnic), diferenciální a integrální počet a diferenciální rovnice.

Znalosti základních principů hydrodynamiky a termodynamiky vyučované v bakalářském studiu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních, řádným vypracováním semestrální práce a splněním podmínek při kontrolních testech. Závěrečná zkouška ověřuje znalosti získané při přednáškách, cvičeních a při samostudiu podpůrných zdrojů informací. Zkouška a je rozdělena do písemné teoretické části, písemné výpočtové části zahrnující řešení problémů mazání, proudění tekutin nebo přestupu tepla, a do části ústní. Zkouška zohledňuje práci studenta ve cvičení. Student musí pro úspěšné splnění zkoušky dosáhnout nadpoloviční počet bodů z celkového počtu bodů. Ústní zkouška může ověřit znalosti studenta v dané problematice a ovlivnit výsledné hodnocení.


Cvičení jsou povinná, forma nahrazení zameškané výuky je řešena individuálně s cvičícím nebo s garantem předmětu. Přednášky jsou nepovinné, avšak silně doporučené.

Učební cíle

Cílem je poskytnout základní vědomosti v problematice multifyzikálních simulací s využitím výpočtové dynamiky tekutin (CFD), které jsou aplikovány při vývoji motorových vozidel a pohonných jednotek. Cílem je rovněž získání v praxi využitelných poznatků v oblastech externí aerodynamicky vozidel, vnitřní aerodynamiky rotačních strojů, mazání hydrodynamických a valivých ložisek nebo těsnění pracovních prostorů rotačních strojů.


Student získá schopnosti praktické aplikace moderních metod podloženou znalostí nezbytných teoretických principů. Tyto schopnosti student uplatní při vývoji motorových vozidel v oblastech jako jsou aerodynamika vozidel, proudění tekutin a přenosu tepla v rotačních strojích nebo mazání pohonných jednotek.

Základní literatura

ZIKANOV Oleg. Essential Computational Fluid Dynamics. John Willey & Sons, Inc., 2010. ISBN 978-0-470-42329-5 (EN)
STACHOWIAK, Gwidon W. a Andrew W. BATCHELOR. Engineering Tribology. 3. vyd. Boston: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005. ISBN 0-7506-7836-4. (EN)

Doporučená literatura

NGUYEN-SCHÄFER, Hung. Rotordynamics of Automotive Turbochargers. Second Edition. Ludwigsburg, Germany: Springer, 2015. ISBN 978-3-319-17643-7.

(EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-ADI-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Základní pojmy v multifyzikálních simulacích
 2. Pokročilé metody diskretizace objemů
 3. Základy popisu proudění s využitím výpočtové dynamiky tekutin (CFD)
 4. Modelování domény a okrajových podmínek při proudění tekutin pomocí CFD
 5. Numerické řešení transportních rovnic v CFD
 6. Modelování turbulentního proudění
 7. Modelování přenosu tepla a neustáleného turbulentního proudění
 8. Modelování neustáleného turbulentního proudění tekutin pomocí CFD
 9. Popis mazání komponent
 10. Modelování hydrodynamického mazání
 11. Modelování elastohydrodynamického a smíšeného mazání
 12. Dynamika plynů v těsnění rotačních strojů
 13. Vybrané problémy při řešení multifyzikálních úloh

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Představení nástrojů pro aplikaci CFD
 2. Aplikace metod diskretizace těles a oblastí
 3. Aplikace metod diskretizace oblastí pro CFD simulace
 4. Pokračování aplikace metod diskretizace oblastí pro CFD simulace
 5. Základy aplikace nástrojů pro CFD
 6. Simulace vybrané části turbodmychadla
 7. Simulace proudění v kompresoru turbodmychadla
 8. Simulace a analýza mazání komponent
 9. Simulace proudění oleje v mazací soustavě
 10. Simulace a analýza externí aerodynamiky části vozidla
 11. Simulace externí aerodynamiky vozidla
 12. Simulace proudění plynu skrze tenkou mezeru
 13. Zápočtový test formou praktické aplikace CFD nástroje

eLearning