Detail předmětu

Logistika a vnitropodniková doprava

FSI-QLVAk. rok: 2023/2024

Předmět „Logistika a vnitropodniková doprava“ seznamuje studenty s koncepty řízení logistických řetězců, s typy meziobjektové a vnitropodnikové dopravy a s principy skladového hospodářství. Posluchači se seznámí s nástroji řízení podnikových procesů. Absolventi předmětu získají poznatky o metodice plánování logistických procesů od přípravné fáze a systémové analýzy až po využití moderních počítačových nástrojů včetně diskrétní simulace materiálového toku. Součástí předmětu jsou aktuální trendy v oboru digitalizace podnikových procesů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z technické mechaniky, fyziky a matematiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnotí se získané znalosti a schopnost jejich aplikace formou zkoušky. Zkouška je písemná se závěrečným ústním pohovorem.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů s logistickými přístupy při řešení manipulačních a dopravních procesů. Hodnocení logistických procesů a jejich průřezová funkce. Možnosti modelování dopravně manipulačních procesů.
Posluchači získají znalosti o logistických přístupech při řešení dopravně -manipulačních procesů. Jsou schopni pro dopravně -manipulační systémy určit vhodné logistické ukazatele a provést jejich vyhodnocení.

Základní literatura

SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika: teorie a praxe. Brno: CP Books, 2005, 315 s. : il. ; 24 cm. ISBN 80-251-0573-3. (CS)
SIXTA, Josef a Miroslav ŽIŽKA. Logistika: metody používané pro řešení logistických projektů. Brno: Computer Press, 2009, 238 s. ISBN 978-80-251-2563-2. (CS)
BANKS, Jerry. Discrete-event system simulation. 4th ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005, xvi, 608 s. ISBN 0-13-144679-7. (EN)
LAW, Averill M. Simulation modeling and analysis. Fifth edition.; International edition. New York: McGraw-Hill Education, 2015, xviii, 776 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh. ISBN 978-1-259-25438-3 (EN)

Doporučená literatura

PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (supply chain management). Díl 1. Praha: Radix, 2005, 569 s. ISBN 80-86031-59-4. (CS)
Peter Bigoš ; Juraj Ritók; Imrich Kiss. Materiálové toky a logistika. Technická univerzita (Košice, Slovensko). Strojnícka fakulta ; Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška ; 2002 (SK)
BIGOŠ, Peter, Imrich KISS a Juraj RITÓK. Materiálové toky a logistika II: logistika výrobných a technických systémov. Košice: Strojnícka fakulta TU, 2005, 193 s. ISBN 80-8073-263-9. (SK)
LIU, John J. Supply chain management and transport logistics. New York: Routledge, 2011, xi, 530 s. ISBN 978-0-415-61896-0. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy, výrobní a logistické koncepty.
2. Systémy řízení v logistice.
3. Meziobjektová doprava.
4. Vnitropodniková přeprava.
5. Výrobní logistika.
6. Skladové hospodářství.
7. Správa podnikových procesů.
8. Systémová analýza, analýza dat.
9. Plánování a optimalizace logistických systémů.
10. Metodika posouzení a výběru alternativ.
11. Moderní trendy logistiky v automobilovém průmyslu.
12. Počítačová simulace logistických systémů.
13. Digitální továrna, průmysl 4.0.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočty výkonnostních ukazatelů logistických systémů.
2. Výpočty pro různé logistické systémy řízení.
3. Určení parametrů odvolávky materiálu.
4. Určení nutného počtu manipulačních prostředků v zadaném systému.
5. Návrh logistických okruhů a analýza rozmístění stanovišť v layoutu.
6. Provedení analýz ABC/XYZ pro zadaný systém skladování.
7. Výpočty dle metodik průmyslového inženýrství (MTM, TPM, SMED).
8. Posouzení a dekompozice zadaného systému dle více technických parametrů.
9. Analýzy materiálového toku: VAM, metoda SZ rohu, Ganttův diagram.
10. Výpočty multikriteriální analýzy.
11. Testování se simulačním modelem – materiálový tok.
12. Testování se simulačním modelem – logistické řetězce.
13. Testování se simulačním modelem – komplexní logistické systémy.

eLearning