Detail předmětu

Technologie a bezpečnost práce se zemními stroji

FSI-QBSAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na technologii provádění prací se zemními stroji a na bezpečnostní předpisy platné pro jejich práci. Předmět se zabývá volbou nasazení jednotlivých zemních strojů podle druhu a rozsahu zemních prací, průzkumem staveniště, zajištěním výkopových prací, podmínkami práce zemních strojů, povinnostmi obsluhy strojů, zakázanými manipulacemi se stroji, způsobem přepravy strojů po veřejných komunikacích apod. Absolvování tohoto předmětu je povinné pro studenty, kteří se uchází o získání oprávnění k řízení zemních strojů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z fyziky, částí strojů a jejich mechanismů a fyziky materiálů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Klasifikace hodnocení studenta: Písemný test.
Podmínky udělení zápočtu jsou aktivní účast ve cvičení a úspěšné zvládnutí testu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit se systémem technologie provozu zemních strojů a bezpečnostních předpisů pro jejich provoz. Studenti se seznámí s povinnostmi obsluhy strojů, s povinnostmi nadřízených pracovníků (stavbyvedoucích, vedoucích pracovních skupin) zejména z pohledu vytvoření bezpečného pracovního prostředí a zamezení vzniku úrazů a havárií při ovládání zemních strojů.
Absolvování tohoto kurzu je povinné pro všechny zájemce o získání oprávnění k řízení zemních strojů. Studenti získají také znalosti, které musí mít vedoucí pracovník řídící činnost pracovních kolektivů provádějících zemní práce. Jedná se o schopnost organizování nasazení zemních strojů dle technologičnosti prací, o zajištění bezpečnosti práce a také o schopnosti vzdělávat ostatní pracovníky v těchto oblastech.

Základní literatura

VANĚK, Antonín. Moderní strojní technika a technologie zemních prací. Praha: Academia, 2003. Česká matice technická (Academia). ISBN 8020010459. (CS)
ČSN EN 15573 - Stroje pro zemní práce - Konstrukční požadavky pro provoz na pozemních komunikacích, ČNI, 2009 (CS)
MAZURKIEVIČ, Izidor, Ladislav GULAN a Gregor IZRAEL. Mobilné pracovné stroje: teória a konštrukcia základných modulov. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 978-80-227-3968-9. (SK)
ČSN ISO 6015 - Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla a rýpadlo-nakladače - Metody stanovení sil na nástroji, The International Standard, 2006 (EN)
JEŘÁBEK, Karel. Stroje pro zemní práce: Silniční stroje. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1996. ISBN 8070783893. (CS)
ČSN EN 474-1+A6. Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky. 2020 (EN)
Zákon 262/2006 Sb. - Zákon zákoník práce ze dne 21. dubna 2006 In: Sbírka zákonů České republiky.2006. (CS)
ČSN EN 474-3+A1 - Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače, UTNM, Praha, 2009 (CS)
ČSN EN 474-5+A3 - Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla, UTNM, Praha, 2014 (CS)
ČSN EN 474-2+A1 - Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery, UTNM, Praha, 2009 (CS)
PROKEŠ, Josef a Aleš KREJČÍ. Mechanizace ve stavebnictví: bezpečnostní předpisy. Brno: CERM, 1998. ISBN 80-214-1145-7. (CS)
ČSN EN 474-4+A2 - Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače, UTNM, Praha, 2012 (CS)

Doporučená literatura

VANĚK, Antonín. Moderní strojní technika a technologie zemních prací. Praha: Academia, 2003. Česká matice technická (Academia). ISBN 8020010459. (CS)
JEŘÁBEK, Karel. Stroje pro zemní práce: Silniční stroje. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1996. ISBN 8070783893. (CS)
Zákon 262/2006 Sb. - Zákon zákoník práce ze dne 21. dubna 2006 In: Sbírka zákonů České republiky.2006. (CS)
ČSN EN 474-1+A6. Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky. 2020 (EN)
ČSN EN 474-2+A1 - Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery, UTNM, Praha, 2009 (CS)
ČSN EN 474-4+A2 - Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače, UTNM, Praha, 2012 (CS)
ČSN EN 474-5+A3 - Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla, UTNM, Praha, 2014 (CS)
ČSN EN 474-3+A1 - Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače, UTNM, Praha, 2009 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Technické vlastnosti hornin a způsoby jejich rozpojování.
2. Technologické rozdělení zemních strojů, typické konstrukční skupiny.
3. Činnost strojů v sestavách. Sériové, paralelní a kombinované strojní sestavy.
4. Technologie práce rypadel a nakladačů.
5. Technologie práce dozerů a strojů pro zhutňování zemin a asfaltů.
6. Systém kontrol provozního stavu a organizace zajištění údržby.
7. Bezpečnost práce se zemními stroji - výklad pojmů, legislativa, zákoník práce.
8. Systém vzdělávání obsluh zemních strojů v ČR. Dokumentace provozu zemních strojů.
9. Vymezení a příprava staveniště (pracoviště), zajištění výkopových prací.
10. Ochranná pásma a práce v nich, nebezpečný dosah stroje, zakázané manipulace.
11. Povinnosti obsluhy před zahájením provozu, během provozu a při jeho ukončení.
12. Přeprava stroje po veřejných komunikacích, práce na veřejných komunikacích.
13. Zvedání a přeprava břemen, bezpečnost práce při součinnosti.

Odborná praxe

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

7.až 8. týden: Praxe – Údržba zemních strojů.
9.až 13. týden: Praxe – Provozní podmínky a řízení zemních strojů.

Cvičení

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.a 2. týden: Třídy zeminy, technologie práce rypadla a nakladače.
3.a 4. týden: Technologie práce při hutnění, Ovládací a kontrolní systémy zemních strojů
5.a 6. týden: Bezpečnost práce zemních strojů – návrh průběhu opakovaného školení.

eLearning