Detail předmětu

Elektrické vybavení energetických strojů a zařízení

FSI-MELAk. rok: 2023/2024

Předmět seznamuje studenty se základními elektrickými a elektronickými systémy užívanými v tepelných, jaderných a vodních elektrárnách, včetně dalších aplikací tepelných, hydraulických a pneumatických strojů a zařízení.Elektrické soustavy a jejich členění. Elektrická schémata hydraulických stanic.Vybavení ovládacích a řídících prvků v energetice. Úvod do elektrického vybavení spaloven odpadů a biomasy, čistíren odpadních vod, konvese solární energie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Z8klady dynamiky mechanizmů, základy teorie linerních systémů řízení, základy teorie elektrických strojů a přístrojů, scémata a činnost měničů elektrické energie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání samostatné práce dle zadaného tématu a absolvování testu z přednášené látky. Výsledná klasifikace je určena bodovým hodnocením dle Studijního a zkušebního řádu VUT. Body získávají studenti ve dvou okruzích: 1. Písemný test z přednášené látky, 0-50 bodů. 2. Kvalita samostatné práce, 0-50 bodů.
Náplní předmětu jsou pouze přednášky. Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se současným stavem elektických zařízení v tepelných, jaderných a vodních elektrárnách a ovládacími a řídicími prvky, užívanými v energetických strojích a zařízeních. Úkolem předmětu je dosažení základních znalostí na takové úrovni, aby studenti byli schopni aplikovat výše uvedená zařízení a jejich komponenty ve své profesi a orientovat se v široké tržní nabídce jednotlivých výrobců.
Předmět umožňuje studentům získat znalosti, které jsou nutné pro aplikaci a optimální nastavení příslušných zařízení podle technické dokumentace výrobce včetně ovládacích a řídicích prvků. Studenti rovněž získají praktické dovednosti, nutné pro obsluhu a diagnostiku jednoduchých poruch elektrických zařízení.

Základní literatura

Matoušek, A.: Elektrárny 1, VUT FEKT, Brno 2002
VOŽENÍLEK, Petr, Vladimír NOVOTNÝ a Pavel MINDL, 2011. Elektromechanické měniče. 2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. ISBN 978-80-01-04875-7. (CS)
ROUBÍČEK, Ota, 2004. Elektrické motory a pohony: příručka techniky, volby a užití vybraných druhů. Praha: BEN - technická literatura. ISBN 80-730-0092-X. (CS)

Doporučená literatura

Elliot,T.C.,CHEN,K.,Swanekamp,R.C.:Standard Handbook of Powerplant Engineering. McGraw-Hill Companies,Inc. ISBN 0-07-019435-1
Dorr, H.: Příručka hydrauliky. Svazek 2. Proporcionální technika a servotechnika. Mannesmann Rexroth GmbH, Lohh am Main 1986
Kadrnožka,J.: Tepelné elektrárny a teplárny. SNTL, Praha 1988
DRURY, Bill. Control techniques drives and controls handbook, 2nd edition. IET, 2001. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace ENI , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace FLI , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace TEP , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Energetické soustavy, jejich členění a charakteristika.
2. Princip činnosti alternátoru, Základy konstrukce turbo a hydroalternátorů.
3. Práce alternátoru do samostatné sítě, Paralelní práce alternátoru se sítí.
4. Synchronizace a fázování alternátorů, Budicí systémy alternátorů.
5. Společná práce synchronního generátoru s pohonným strojem.
6. Generátorický režim asynchronního stroje.
7. Elektrické pohony.
8. Elektrické pohony s asynchronním motorem
9. Regulované elektrické pohony – obecné požadavky a vlastnosti
10. Regulované pohony se synchronním a asynchronním motorem
11. Dynamika elektrických pohonů / generátorů
12. Přenosová soustava, její regulace, bezpečnost, black out
13. Akumulace elektrické energie, fotovoltaika

eLearning