Detail předmětu

Výpočtové simulace v energetice

FSI-LSEAk. rok: 2023/2024

Náplní předmětu je jednak seznámení se základními principy matematického modelování a simulací (CFD a MKP), ale zejména seznámení se se základními softwary pro energetickou praxi. Jedná se o softwary pro modelování proudění a přestupu tepla, pevnostní výpočty, modelování energetických oběhů či jednotlivých vybraných komponent, např. výměníků.
V rámci výuky proběhne také představení základních databází článků a vyhledávání v těchto databázích a rozšíření základních znalostí softwaru pro zpracování výstupů (MS OFFICE).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Je požadována základní znalost práce s výpočetní technikou.
Student musí mít obecné znalosti znalosti oboru stavby a provozu energetických zařízení a centrál.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je hodnocen formou klasifikovaného zápočtu.
Hodnocení je realizováno na základě odevzdání dvou semestrálních projektů zadaných a zpracovaných ve dvou zvolených softwarech.
Účast na cvičeních kontroluje vedoucí cvičení. Cvičení jsou povinná. Omluvenou neúčast student nahradí po dohodě s vedoucím cvičení.

Učební cíle

Cílem je poskytnout studentům přehled o principech matematického modelování a simulací v energetice a prakticky je seznámit s aktuálními a dostupnými softwary pro energetickou praxi. Dále rozšířit tzv. soft-skills v oblasti zpracování a prezentace výsledků jejich práce.
Posluchači získají přehled o dostupných softwarech pro inženýrskou praxi v energetice a jejich základních vlastnostech. Po absolvování kurzu budou schopni základní práce v těchto softwarech a rozvíjet v nich své znalosti v případě zájmu. Dále budou mít znalosti o vyhledávání v dostupných databázích znalostí a zpracovávat své výstupy do odpovídající grafické úrovně.

Základní literatura

HONUS, Stanislav. Matematické modelování fyzikálních a chemických jevů s využitím metod CFD a DEM. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3433-7. (CS)
PODEŠVA, Jiří. Počítačové modelování nelineárních problémů ansys - workbench: návody do cvičení předmětu "Výpočty v mechanice s použitím MKP". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2763-6. (CS)

Doporučená literatura

HONUS, Stanislav. Matematické modelování fyzikálních a chemických jevů s využitím metod CFD a DEM. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3433-7. (CS)
PODEŠVA, Jiří. Počítačové modelování nelineárních problémů ansys - workbench: návody do cvičení předmětu "Výpočty v mechanice s použitím MKP". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2763-6. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace ENI , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Dostupné OPEN SOURCE programy
2.Seznámení se základními databázemi informací
3. Výuka programu MATLAB
4.Výuka programu COMSOL
5. Výuka programu COMSOL
6.Výuka programu RET SCREEN
7. Výuka programu EES
8. Výuka programu ANSYS
9. Výuka programu ANSYS
10. Výuka programu ANSYS
11. Rozšíření a nadstavba programu MS WORD
12. Rozšíření a nadstavba programu MS EXCELL
13. Odevzdání semestrálních projektů

eLearning