Detail předmětu

Projektování v energetice

FSI-LPRAk. rok: 2023/2024

Předmět navazuje na teoretické základy oboru získané v předmětech Zdroje a přeměna energie, Kotle a výměníky tepla a Tepelné turbíny a turbokompresory. Zaměřuje se na plánování a projektování energetických celků, rozvodů tepla (chladu) a spotřeby energií. Zahrnuje optimalizační výpočty tepelných schémat a dílčích komponent elektrárny a teplárny s důrazem na ekonomické aspekty.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalosti z předmětů Kotle a výměníky tepla, Zdroje a přeměna energie a Tepelné turbíny a turbokompresory

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Požadavky pro zápočet: aktivní účast na cvičeních, odevzdání vypracovaných úkolů dle zadání ve stanoveném termínu.

Požadavky pro zkoušku: písemná část formou otázek a příkladů, ústní formou diskuse k zadanému tématu


Účast na přednáškách je doporučená a výuka probíhá dle týdenních rozvrhů.
Cvičení: splnění zadaných individuálních úkolů

Učební cíle

Seznámit studenty s problematikou projektování energetických celků, jejich důležitými uzly a možnostmi optimalizace s důrazem na ekonomické aspekty.


Umožnuje absolventům zpracovávat projektovou dokumentaci v energetice včetně optimalizačních tepelných výpočtů.

Základní literatura

KADRNOŽKA, J. a L. OCHRANA. Teplárenství. 1. Brno: CERM, 2001, 178 s. ISBN 80-7204-222-X. (CS)
KRBEK, J., B. POLESNÝ aj. FIEDLER. Strojní zařízení tepelných centrál: návrh a výpočet. Brno: PC-DIR, 1999, 217 s. Učební texty vysokých škol (Vysoké učení technické v Brně). ISBN 80-214-1334-4. (CS)
KRBEK, J., L. OCHRANA a B. POLESNÝ. Zásobování teplem a kogenerace. Brno: PC-DIR Real, 1999, 143 s. Učební texty vysokých škol (Vysoké učení technické v Brně). ISBN 80-214-1347-6. (CS)

Doporučená literatura

KADRNOŽKA, J. a Z. SKÁLA. Paroplynové elektrárny a teplárny. 1. Praha: SNTL, 1981. (CS)
POLESNÝ, B. Teplárenství a potrubní sítě. Vyd. 2. Brno: Ediční středisko VUT, 1989. ISBN 80-214-0057-9. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace ENI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do projektování v energetice, průběhy projektů.
2. Elektroenergetika, bilance výroby elektřiny, centralizovaná / decentralizovaná výroba, Smart Grids.
3. – 4. Tepelný oběh parní elektrárny, základní části.
5. Plánování výstavby, dispoziční řešení strojovny, kotelny, pomocných zařízení, projekční dokumentace.
6. Zásobování teplem a chladem, systémy teplárenství a teplárenské ukazatele
7. Stanovení výkonu a potřeb tepla, dimenzování velikostí zdrojů
8. Pracovní okruhy tepelných centrál s parní turbínou.
9. Pracovní okruhy tepelných centrál s plynovou turbínou, paroplynová elektrárna, kogenerační jednotky se spalovacími motory
10. Soustava centrálního zásobování teplem
11. Podmínky udržení soustav SCZT a ekologizace
12. Základní ekonomické pojmy, specifika ekonomiky energetického odvětví
13. Nástroje ekonomického hodnocení projektů, formy finanční podpory energetiky

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod – instalace OpenModelica, seznámení s grafickým editorem, deklarativní programování, syntax
2. Základy modelování – datové typy, SI jednotky, rozhraní komponent, podstata zákonů zachování
3. Obyčejné diferenciální rovnice – použití, význam, numerické řešení, pojem události a její začlenění
4. Obyčejné diferenciální rovnice – nestacionární proudění nestlačitelného média (rozvětvený potrubní systém),
5. Parciální diferenciální rovnice – nestacionární přestup tepla stěnou, termodynamické vlastnosti média,
6. Parciální diferenciální rovnice – advekce, příklad dynamické 1D simulace výměníku tepla (trubka v trubce),
7. Bilanční schéma parní elektrárny– turbínové kužely, čerpadla,
8. Bilanční schéma parní elektrárny – kotle, kondenzátory, napájecí nádrže, chladiče
9. Bilanční schéma parní elektrárny – účinnost, regenerátory, odběry páry, carnotizace.
10. Bilanční schéma parní elektrárny – generátory, motory, vlastní spotřeba elektřiny,
11. – 12. Počítačové učení – optimalizace parametrů modelu, systémová identifikace
13. Udělování zápočtů

eLearning