Detail předmětu

Potrubní technika

FSI-LPOAk. rok: 2023/2024

Doprava hmoty a energie potrubím. Technické prostředky dopravy. Metodika řešení, klasické a progresivní přístupy. Uplatnění v komunální, průmyslové a energetická sféře. Ekonomická optimalizace. Regulace a měření. Přednosti, nevýhody a omezení. Literatura, legislativa, normalizace. Projekt, realizace a provoz. Perspektivy. Laboratorní experimenty. Příklady provedení v literatuře, projektové dokumentaci.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokladem jsou znalosti získané v předchozím kursu Hydromechanika.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky pro udělení zápočtu: prezence ve cvičeních. Získání známek dobře na kontrolní práci v teoretickém cvičení, jejichž termín konání je stanoven na začátku semestru. Pokud tuto podmínku student nesplní, může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku. Absolvování všech úloh v laboratorním cvičení, splnění podmínek průběžné kontroly a odevzdání požadovaných elaborátů. Zkouška: prověřuje znalost zákonů a jejich aplikaci na příkladech. Zkouška je písemná a ústní.
Semináře a písemné práce na cvičeních

Učební cíle

Poskytnout posluchačům celkový přehled o možnostech, přednostech a omezeních dopravy hmoty a energie tlakovým potrubím a seznámit je s metodickými přístupy k řešení a hodnocení této dopravy.
Znalosti možností, výhod, omezení, teoretických, experimentálních a technických přístupů k potrubní dopravě hmoty a energie.

Základní literatura

VARCHOLA, M., KNÍŽAT, B., TÓTH, P.: Hydraulické riešenie potrubných systémov. Vienala. Košice. 2004. 265 s. ISBN 80-8073-126-8.
Kolář,V., Vinopal,S.: Hydraulika prům. armatur. Praha, SNTL 1963
Wyllie,E.,Streeter,V.: Fluid Transients. N. York,Mc Graw Hill 1993
Janalík, J., Potrubní hydraulická a pneumatická doprava. Ostrava, VŠB 2002

Doporučená literatura

VARCHOLA, M., KNÍŽAT, B., TÓTH, P.: Hydraulické riešenie potrubných systémov. Vienala. Košice. 2004. 265 s. ISBN 80-8073-126-8.
Šrytr, P.,Synáčková, M., Inženýrské sítě. Praha, ediční středisko ČVUT 1992. ISBN 80-01-00777-4

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace ENI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace FLI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace TEP , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod.Potrubní řady a sítě jako soustavy pro přenos hmoty a energie.
2. Prvky trubních řadů a sítí. Parametry, vlastnosti, materiály, zatížení.
3. Energetické odpory. Hydraulika regulačních uzávěrů.
4. Základy regulace čerpadel. Regulace průtoku a tlaku.
5. Tlaková a průtoková analýza trubní sítě.
6. Hydraulický ráz, protirázové ochrany a numerická simulace nestacionárního proudění.
7. Doprava heterogenní hydrosměsi a nenewtonského kalu. Doprava plynů a páry.
8. Potrubní technika v komunální sféře, průmyslu a energetice.
9. Dimenzování prvků z hlediska pevnosti a stability tvaru.
10. Zásady projektové přípravy a realizace. Ochrana ŽP.
11. Provoz a údržba potrubních řadů a sítí. Měření.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod.Potrubní řady a sítě jako soustavy pro přenos hmoty a energie.
2. Prvky trubních řadů a sítí. Parametry, vlastnosti, materiály, zatížení.
3. Energetické odpory. Hydraulika regulačních uzávěrů.
4. Základy regulace čerpadel. Regulace průtoku a tlaku.
5. Tlaková a průtoková analýza trubní sítě.
6. Hydraulický ráz, protirázové ochrany a numerická simulace nestacionárního proudění.
7. Doprava heterogenní hydrosměsi a nenewtonského kalu. Doprava plynů a páry.
8. Potrubní technika v komunální sféře, průmyslu a energetice.
9. Dimenzování prvků z hlediska pevnosti a stability tvaru.
10. Zásady projektové přípravy a realizace. Ochrana ŽP.
11. Provoz a údržba potrubních řadů a sítí. Měření.

eLearning