Detail předmětu

Experimentální metody a přístroje

FSI-IEPAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na přístrojovou techniku užívanou při monitorování procesů spojených s ochranou životního prostředí v současné praxi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Student má znalosti odpovídající prvním čtyřem semestrům fakulty strojního inženýrství.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro získání klasifikovaného zápočtu student musí vypracovat semestrální práci a zprávy z exkurzí. Na konci semestru prokáže znalost přednášeného učiva.
Povinná účast studentů se týká pouze cvičení; při nich je prováděna prezence přítomných studentů. Podstatná část cvičení probíhá formou exkurzí; při neúčasti je student povinen vypracovat elaborát týkající se tématiky, již zameškal. V případě neúčasti na cvičení mimo exkurzi je student povinen vypracovat elaborát na zadané téma.

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními měřicími přístroji užívaných v technické praxi, s jejich použitím i technickými limity přesnosti měření.
Student zná současné přístroje užívané při monitorování technickým procesů, jejich limity přesnoti a chyby, které se při měření a zpracování dat mohou vyskytnout.

Základní literatura

Green, D., W., Perry, R., H.: CHEMICAL ENGINEERS´ HANDBOOK, 8 th editon, 2007, Mc Graw-Hill International Editions, Chemical Engineering, New York, ISBN 978-0-07-142294-9 (EN)
Pavelek.M.-Štětina.J: Experimentální metody v technice prostředí /Brno :Akademické nakladatelství CERM,2007. 3. vyd. 215 s. ISBN 978-80-214-3426-4 [SYSNO: 000078250] (CS)
Janíček, P. Ondráček, E. Řešení problémů modelováním – Téměř nic o téměř všem. 1.vyd. Brno: PC-DIR Real, s.r.o., 1998. 335 s. ISBN 80-214-1233-X. (CS)

Doporučená literatura

Lazic: Design of Experiments in Chemical Engineering: A Practical Guide, Wiley, 2004 (EN)
Normy: ČSN 01 0115: Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii. ISO 31 (Části 0-13): Veličiny a jednotky. (CS)
Pavelek, M. a J. Štětina. Experimentální metody v technice prostředí. Skripta. VUT Brno 2007. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-ENE-P bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy měření, názvosloví a rozdělení měřicích přístrojů.
2. Měření tlaku.
3. Měření teploty.
4. Měření hladiny.
5. Měření průtoku a množství kapalin.
6. Měření spotřeby tepla.
7. Měření osvětlení.
8. Měření hluku.
9. Detektory úniku chemických látek.
10. Přesnost měřicích přístrojů, statické a dynamické chyby.
11. Stroje na zpracování informací, vyhodnocení výsledků měření.
12. Moderní trendy v měřicí technice.
13. Časová rezerva pro nepředvídané události.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Na jednotlivá témata přednášek navazují cvičení, na nich bude na zadaných úkolech procvičované příslušné téma, zejména z hlediska praktické aplikace. Část cvičení probíhá formou exkurze.

eLearning