Detail předmětu

Experimentální metody II

FSI-IEEAk. rok: 2023/2024

Předmět zahrnuje speciální experimentální měřicí metody v technice prostředí a optické vizualizační a měřicí metody, které se uplatní při měření proudových, teplotních a koncentračních polí včetně přenosu tepla a látky konvekcí, při měření částic v tekutinách a při měření teplot, deformací a vibrací povrchů. Výsledky lze využít pro dosažení optimálních parametrů vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení. Jde o metody měření tepelného stavu prostředí, účinnosti větrání, termovizní měření, optické měřicí metody (LDA, PIV aj.), optické vizualizační a měřicí metody (stínové, clonkové, interferometrické - včetně holografie), ale i jednodušší praktické vizualizační metody.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalost fyzikálních zákonů z oblasti termodynamiky, přenosu tepla, mechaniky tekutin a optiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu je nutné řádně absolvovat všechna laboratorní, počítačová a výpočtová cvičení a odevzdat zpracované elaboráty z laboratorních měření. Zkouška je písemná a ústní konaná v jednom dni a hodnocení zahrnuje projevené teoretické znalosti s přihlédnutím k praktickým schopnostem studenta v laboratorních cvičeních a s přihlédnutím ke kvalitě zpracovaných elaborátů.
Výuka je kontrolována v laboratorních cvičeních formou elaborátů a kontrolou počítačového zpracování vizualizačních záznamů.

Učební cíle

Cílem je seznámit studenty se speciálními experimentálními metodami a s optickými vizualizačními a měřicími metodami používanými v oblasti techniky prostředí, přenosu tepla a mechaniky tekutin. Tyto poznatky navíc přispějí k hlubšímu pochopení reálných dějů.
Kromě teoretických znalostí získají studenti i praktické znalosti z experimentální práce v oblasti optických vizualizačních a měřicích metod a praktické znalosti z oblasti počítačového vyhodnocování experimentů.

Základní literatura

Hauf,W. - Grigull,U.: Optical methods in heat transfer. In: Advances in heat transfer. Academic Press, London 1970.
Adrian, R. J., & Westerweel, J. (2011). Particle image velocimetry (No. 30). Cambridge University Press. (EN)
SMITS, A. J. a LIM, T. T. Flow Visualization: Techniques and examples. London: Imperial College Press, 2003. ISBN 1-86094-193-1. (EN)
Kopecký Václav, Laserová anemometrie v mechanice tekutin / Brno : Tribun EU, 2008 (CS)
Settles, G. S.: Schlieren and Shadowgraph Techniques. Springer-Verlag Berlin 2001.
Tropea, C., Yarin, A.L., Foss, J.F., 2007. Springer Handbook of Experimental Fluid Mechanics. Springer, Berlin. (EN)
“Laser Doppler Anemometry”, Massachusetts Institute of Technology, [Online], http://web.mit.edu/ (EN)
Albrecht, H.-E., 2003. Laser Doppler and Phase Doppler Measurement Techniques. Springer, Berlin, New York. (EN)
LDA [online]. 5.2.2011 [cit. 2011-04-03]. VUT Fakulta stavební – Ústav vodních staveb. Dostupné z: < http://www.fce.vutbr.cz/VST/zubik.p/zkladn1.htm > (CS)
M. Samimy (Author), K. S. Breuer (Author), L. G. Leal (Author), P. H. Steen (Author) A Gallery of Fluid Motion 1st Edition (EN)
Raffel, M., Willert, C. E., & Kompenhans, J. (1998). Particle image velocimetry: a practical guide. Springer. (EN)

Doporučená literatura

PAVELEK, M., JANOTKOVÁ, E., ŠTĚTINA, J. Vizualizační a optické měřicí metody. 2. vydání. Brno, Květen 2007. Dostupné z: .
Pavelek, M. - Štětina, J.: Experimentální metody v technice prostředí. Skripta. VUT Brno 2007.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace ENI , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace FLI , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace TEP , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod, Teorie a praxe termovizních měření

Vizualizační metody, zpracování obrazu

Dopplerovské metody (LDA/PDA)

Kouřová vizualizace a PIV

Měření stavu mikroklimatu, aplikované postupy

Metody pro měření tepelného komfortu a tepelného stavu lidského těla

Měření tepelného komfortu v kabině dopravních prostředků

Aerosoly ve vnějších a vnitřních prostorech, jejich měření a expoziční limity.

Principy přístrojů pro generování a měření aerosolů

Blower door test – test neprůvzdušnosti obálky budovy

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Praktické ukázky termovizních měření, Bezpečnost práce s lasery

Vyhodnocování termogramů na počítači.

Experiment s vysokorychlostní stínografií, vyhodnocení záznamů

Praktické měření pomocí Fázové Dopplerovské Anemometrie

Aplikace PIV metody na automobilovou vyústku

Praktický pokus s měřením teploty vzduchu, vlhkosti a rychlosti proudění a jejich vliv na člověka. Vyhodnocení a závěry.

Příprava pokusu s měření tepelného komfortu v kabině vozidla. Studenti určí jak pokus udělají (design of experiment), sami určí, které veličiny a postupy zvolí a pokus v komoře nachystají na měření.

Pokus s měření tepelného komfortu v kabině vozidla, vyhodnocení pokusu, závěry plynoucí z výsledků.

Metody pro vyhodnocení vláknitých aerosolů v pracovním prostředí, Optický čítač a aerodynamický spektrometr částic

Měření filtrační účinnosti respirátorů a filtrů

Příprava měření neprůvzdušnosti obálky budovy dle ČSN EN 13829

Měření a vyhodnocení neprůvzdušnosti obálky budovy dle ČSN EN 13829

eLearning